• Document: Spelling op maat. Kopieerbladen 4. Hoofdauteurs Ton van den Broek Gerard de Haan. Eindredactie Marcia Schouten
  • Size: 4.32 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 16:05:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Spelling op maat Kopieerbladen 4 Hoofdauteurs Ton van den Broek Gerard de Haan Eindredactie Marcia Schouten Auteurs Nynke Braaksma Bo Buijs Anneke Luijendijk Anita Middel Marcia Schouten Saskia Tromp-Lantman Cora Verhoeven Mascha Verhulst Noordhoff Uitgevers 248708_Combined.indb 1 18/09/12 3:27 PM Ontwerp binnenwerk: Aly Pepping, Thesinge Ontwerp omslag: Astrid van der Neut, Rotterdam Illustraties binnenwerk: Josje van Koppen, Rotterdam: Kopieerblad 1 – 6, 9 – 10, 13, 15, 17, 22 (4 – 6), 27 – 30, 31 (4), 32 (2, 4), 35, 37, 39 (3, 6), 41 Yvonne Windhorst-Maaskant, Alphen a/d Rijn: alle spellingplaatjes Foto’s binnenwerk: Shutterstock, New York, USA: Kopieerblad 21, 22 (1 – 3), 25, 31 (1 – 3), 32 (1, 3, 5), 39 (1, 2, 4, 5) © 2012 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl). Eerste uitgave, 2012 SISO 475.22 248708 248708_Combined.indb 2 18/09/12 3:27 PM Inhoud Klik op het kopieerbladnummer om naar het kopieerblad te gaan. Klik op het kopieerbladnummer op de pagina om terug te keren. categorie kopieerblad haas / kip 1, 2 poes 3, 4 slak / hert 5, 6 staart 7, 8 wolf 9, 10 struik / worst 11, 12 schroef 13, 14 slang 15, 16 fiets 17, 18 stripboek 19, 20 geit 21, 22 haai 23, 24 beer 25, 26 eend 27, 28 muisje 29, 30 zwarte mieren 31, 32 gebak 33, 34 meeuw 35, 36 specht 37, 38 pauw 39, 40 molen 41, 42, 43, 44 © Noordhoff Uitgevers bv lachen 45, 46 panda 47, 48 De kopieerbladen met

Recently converted files (publicly available):