• Document: NÁVOD K POUŽITÍ PRO NÁŘEZOVÉ STROJE GAT 220,GTS 250,GLS 275,GLT 300,
  • Size: 1.01 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 11:06:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NÁVOD K POUŽITÍ PRO NÁŘEZOVÉ STROJE GAT 220,GTS 250,GLS 275,GLT 300, 1 Popis : 1. kryt nože 2. nůž 3. držák přítlačné páky 4. přítlačná páka 5. posuvná plocha 6. nastavitelná vodící plo- cha 7. hlavní vypínač 8. přívodní el.kabel 9. knoflík nastavení hloub- ky řezu 10. zajišťovací šroub posuv- né plochy 11. rameno posuvné plochy 12. patky 13. ochranný kryt 14. zajišťovací šroub brus- ného zařízení 15. zajišťovací šroub krytu nože 16. výrobní štítek s výr.číslem 17. ochranný kryt nože 18. těleso stroje 19. držák vodící plochy Důležité ! • Obsluhující personál musí být seznámen s návodem na obsluhu tohoto stroje a poučen s předpisy o bezpečnosti při práci na tomto zařízení a jeho čištění ! • Stroj je určen na krájení šunky ,salámů,sýra a podobných masových a sýrových výrobků • Je nutné dodržovat vychlazovací časy tzn. krájejte maximálně 10 minut a poté stroj vypněte síťovým vypínačem na dobu min. 10 minut než vychladne . ( stroj vychladne pouze pokud je vypnutý – nestačí jej nechat běžet naprázdno ) . 2 Všeobecná upozornění : • Nebezpečná místa jsou chráněna kryty a nedoporučuje se dotýkat nože ani jiných pohyblivých částí stroje za chodu • Před čištěním a údržbou stroj odpojte od el.sítě a po demontáži ochranných prvků dbejte na zvýšenou opatrnost • Pravidelně kontrolujte el.přívodní kabel , pokud zjistíte jeho poškození ihned jej nechejte vyměnit za nový • V případě jakýchkoli příznaků poruch stroj ihned vypněte, nepoužívejte jej a zavo- lejte autorizovaný servis • Nepoužívejte stroj na krájení mraženého masa, ryb nebo masa s kostmi Upozornění na možná rizika a způsoby jejich předcházení • Návod k obsluze uchovejte a v případě předání zařízení jiné osobě jej předejte také • Stroj instalujte a provozujte pouze v souladu s pokyny obsaženými v tomto návo- du • Stroj používejte pouze pro účely ke kterým je určen tj. krájení masa a jiných vhodných surovin • V případě, že máte pochybnosti že stroj nepracuje správně, vypněte jej a zavolej- te servisní firmu • Do doby opravy jej nesmíte používat ! • Pro opravu se smí použít pouze originální náhradní díly • Nesplněním těchto požadavků můžete ohrozit své zdraví, také může dojít k úrazu • Udržujte jej trvale v čistotě, zamezte tomu , aby se v něm usazovaly nečistoty, zbytky surovin nebo čistícího prostředku • jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět jen autorizovaný servis ! • nikdy nesundávejte žádné kryty chránící el.obvody,vystavujete se tím riziku úra- zu ! 3 • Stroj provozujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob , nedovolte aby na něj sa- haly a zkoušely ho zapínat • Stroj vždy vypněte z proudu : • před montáži a demontáži součástí • před čištěním • po použití

Recently converted files (publicly available):