• Document: 2006. (IV. 6.) ORFK irányelv a közúti jármővek megállításának és követésének módszereirıl és taktikáiról
  • Size: 217.98 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 19:15:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

7001/2006. (IV. 6.) ORFK irányelv a közúti jármővek megállításának és követésének módszereirıl és taktikáiról Szám: 5-27/1/2006. TŐK A közúti jármővek megállításának és követésének hatályos jogszabályoknak megfelelı, egységes és szakszerő rendıri végrehajtása érdekében kiadom az alábbi irányelvet: 1. Az irányelv hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság Rendırsége központi, területi és helyi szerveire. 2. A rendır a közúti jármővek megállítását és követését ezen irányelv mellékletében leírtak szerint végezze. 3. Az irányelvben foglaltakat az érintett személyi állománnyal ismertetni kell. 4. Ez az irányelv a kihirdetését követı második hónap elsı napján lép hatályba, ezt követıen a 1061/1993. nyilvántartási számú - A rendırök közúti közlekedési intézkedéseinek módszertana - címő kiadvány a továbbiakban nem alkalmazható. Melléklet a 7001/2006. ÍIV. 6.) ORFK irányelvhez 1. Bevezetı A rendır feladatainak ellátása során, mások jogainak védelme mellett, óvja saját életét, testi épségét és személyes biztonságát. Az erre vonatkozó szabályozás ellenére elıfordul, hogy közúti közlekedéssel kapcsolatos intézkedés közben a rendıröket baleset éri. A veszélyeztetés, vagy a baleset többnyire akkor következik be, amikor a rendır: - a közúti jármővet megállítani szándékozik, - a már leállított jármő vezetıjével szemben intézkedik, - a rendır szakszerő jelzésére meg nem álló jármő, vagy jármővel menekülı jogsértést elkövetı személy követését hajtja végre, - szolgálatteljesítés közben a rendır, vagy a közlekedés más résztvevıje nem tartja be a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat. A közúti közlekedés körében bekövetkezı rendkívüli eseményekkel kapcsolatos általános prevenciót az szolgálja a legjobban, ha a rendır a magatartását, viselkedését helyesen választja meg. Ehhez azonban szükséges, hogy ismerje meg és alkalmazza azokat az elıírásokat, irányelveket, módszereket, taktikai eljárásokat, amelyek az adott helyzetben legcélravezetıbbek az intézkedés megkezdése, lefolytatása, befejezése során. Az irányelv célja, hogy segítséget nyújtson a közúti közlekedési intézkedések végrehajtásában a közterületen szolgálatot teljesítı rendıri állomány részére. Általánossá, egységessé tegye az intézkedési módszereket, és elfogadható szintre csökkentse azok végrehajtási kockázatait. Az irányelv elsısorban a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységét meghatározó jogszabályok végrehajtására ad iránymutatást, de a benne foglalt módszerek alkalmazása a feladattól függıen minden szolgálati ágra nézve követendı ajánlás. 2. A közúti jármő megállítása során alkalmazandó módszerek 2.1. Mozgó jármő megállítása A mozgó jármő megállítása válik szükségessé többnyire szabálysértés, vagy bőncselekmény észlelése, illetve elrendelt fokozott közúti ellenırzés, utazásbiztosítás során, illetve baleset helyszínén. A rendır a jármüvek megállítását a hatályos jogszabályok alapján hajtja végre: - „karjának vagy fehér szegélyő piros tárcsának függıleges feltartásával, piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetıleg síppal ad jelzést, - menet közben a megkülönböztetı fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyő piros tárcsának, piros vagy fehér fényő lámpának fel-le mozgatásával, illetıleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegő felirattal, 1 - a megkülönböztetı fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetıleg rendırségi helikopterrıl hangszórón keresztül adott, a követendı közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelı módon kell az úton közlekedı jármő vezetıjének eljárnia. ” [KRESZ 6. § (2) bekezdés] Attól függıen, hogy a rendır gyalogosan, motorkerékpárral, illetve gépkocsival hajtja végre e feladatot, különbözı módszereket kell alkalmazni. A megállítás helyét úgy kell megválasztani, hogy a szolgálati-, illetve a leállított jármő más jármővek forgalmát indokolatlanul ne akadályozza, és ne veszélyeztesse. A megállításnál fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a jármővezetı a jelzést kellı idıben észlelje. A láthatóság elısegítésére láthatósági mellény, és a rendelkezésre álló eszközöktıl függıen nappal jelzıtárcsa, vagy fényvisszaverı kézelı, fehér kesztyő használata, éjjel és korlátozott látási viszonyok között, fényvisszaverı öv, fényvisszaverı sapkaszalag, jelzıtár

Recently converted files (publicly available):