• Document: Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water
  • Size: 971.36 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 11:18:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Nad wodą M orskie Oko powstało w dawnym wyrobi- starczając, wraz ze swymi dopływami, siły napę- sku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej dowej dla dawnego przemysłu: młynów, papier- ul.Fabrycznej. Zbiornik wodny ze wzglę- ni, tartaków, a mieszkańcom rozrywki. Nad nim du na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim znajdowały się słynne chrzanowskie „Łazienki”. Okiem. W latach 30. XX wieku przy jego wschod- Jego brzegi stanowiły popularne wśród miesz- nim brzegu zlokalizowano przystań kajakową sta- kańców tereny wypoczynku. Kiedyś, stanowiło nowiącą zaplecze dla wodniackiego wypoczynku na granicę pomiędzy Chrzanowem i Kościelcem. terenie miasta. Zlikwidowane w roku 1953. Obecnie Chechło i jego dolina stanowi jedną Chechło to niewielka rzeka przepływająca przez z osi miasta. powiat chrzanowski, lewy dopływ Wisły, biorą- U styku Chrzanowa, Trzebini i Piły Kościeleckiej ca swój początek w Puszczy Dulowskiej. Jedna w wyniku prac regulacyjnych przy Chechle powstał z pierwszych wzmianek o kasztelanii chrzanow- w 1953 roku zalew o powierzchni 53 ha. Po od- skiej z 1228 roku wspomina o znajdujących się pompowaniu wody z „Morskiego Oka” przejął jego nad nim żeremiach bobrowych. Jak każda woda rolę w sposób zwielokrotniony. Dziś zwany jest Za- odgrywało znaczącą rolę w dziejach miasta do- lewem Chechło lub „Tamą”. By the water M orskie Oko (The Eye of the Sea) was de- ries, to the former industries: mills, paper mills veloped in a former quarry in the area and sawmills, as well as a source of entertainment of today`s Fabryczna street. On acco- for the inhabitants. It was here that the famous unt of its partly rocky banks the water body was baths of Chrzanów (”Łazienki”) were located. The named Morskie Oko. In the 1930s at its eastern river banks were a popular leisure spot for the bank a kayak jetty was situated and it became a inhabitants. Once, the river formed a borderline water sports base for the town area. Closed down between Chrzanów and Kościelec. At present, in the year 1953. Chechło along with its valley is one of the axes Chechło – a small river flowing across the Chrza- of the town. nów district, the left-bank tributary of the Vistula, At the meeting place of Chrzanów, Trzebinia and which has its source in the Dulowa Forest. One of Piła Kościelecka, as a result of regulating works on the first records concerning the Chrzanów castel- the Chechło in 1953 a reservoir was created, co- lany dating from the year 1228 mentions beaver`s vering the area of 53 ha. After water was pumped lodges on the river. As all kinds of waters, the ri- out of the Morskie Oko, the reservoir replaced ver played an important role in the history of the it in many ways. Today it is called The Chechło town providing the power, along with its tributa- Lagoon or ”Tama” (a dam). 90 Greetings from Chrzanow Ryc.134 Morskie Oko. Wyd. Księgarnia K. Palki w Chrzanowie, Morskie Oko (The Eye of the Sea). Publisher: Księgarnia K. Palki w 1938 r. Chrzanowie, 1938. Ryc.135 Morskie Oko. Wyd. Księgarnia K. Palki w Chrzanowie, Morskie Oko (The Eye of the Sea). Publisher: Księgarnia K. Palki w 1938 r. Chrzanowie, 1938. 91 Pozdrowienia z Chrzanowa Ryc.136 Chechło. Wyd. Księgarnia K. Palki w Chrzanowie, 1938 r. The Chechło river. Publisher: Księgarnia K. Palki w Chrzanowie, 1938. Ryc.137 Zalew Chechło. Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku. The Chechło Lagoon. Sport, Tourism and Holiday Centre. Publis- Wyd. „RUCH”, fot. H. Hermanowicz, 1968 r. her: „RUCH”, Photo by H. Hermanowicz, 1968. 92 Greetings from Chrzanow Ryc.138 Zalew Chechło. Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki The Chechło Lagoon. The District Sport, Tourism and Holiday Cen- i Wypoczynku.Wyd. „RUCH”, fot. L. Święcki, 1971 r. tre. Publisher: „RUCH”. Photo by L. Święcki, 1971. Ryc.139 Zalew Chechło. Wyd. PTTK, fot, K. Matl, 1971 r. The Chechło Lagoon. Publisher: PTTK.Photo by K. Matl, 1971. 93 Pozdrowienia z Chrzanowa Ryc.140 Zalew Chechło. Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku. The Chechło Lagoo

Recently converted files (publicly available):