• Document: S O CIA ALP OLI T I EK WEEKBLAD
  • Size: 3.83 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 16:04:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Prijs 11 Cts. VRAAGT DIT BLAD Zaterdag 24 Jannerf 1942 5e jaargang Nr. 129 MISTHOORN AM DE} KIOSKEN! DE S O CIA ALP OLI T I EK WEEKBLAD Nadruk toegestaan, mits met volledige bronvermelding ’ UITGAVE STICHTING DE MISTHOORN Abonnementsprijs voor Nederland 1.25 p. kw.; 4.75 p. jaar. .Hoofdredacteur J. NIJSSE Redacteuren: Dr. P. MOLENBROEK en ERNST C. H. LOCHT Redactie en Administratie PRINSENGRACHT 34 6. ’ mers 11 cents. — ’ Buitenland 6.— per jaar; alles franco per post. Losse num- Advertentietarieven op aanvraag. . AMSTERDAM-C — — Postbus 367 Telefoon 38895 Postgiro 322600 ten name van Stichting De Misthoorn. J. P. Coen: Daer 'n is noch nimmer zo groot quaei ghedaen in deese ghewesten 2 24 Januari 1942, DE MISTHOORN De Kultuurkamer in actie Fanatieker Maar zij moet blijkbaar nog veel leeren! dan ooit! In alle Nederlandsche dagbladen van 15 dezer troffen wij een A.N.P.- bericht aan, dat wij hierbij in ver- bovenaangehaald couraritenbericht. In dit rondschrijven, dat het examen- programma bevat voor het her-éxa- groote fotocopïe weergeven en men dansleeraren, lezen wij het vol- waarin den volke kond wordt ge- gende: daan, dat het in den vervolge maar uit moet zijn om bij alle mogelijke Wat is, wat beteekent, in wel- Naarmate de tijd vordert, beginnen de lijnen, waarlangs deze oorlog zich ontwikkelt, zich duidelijker af te teeke- aankondigingen geheel onnoodig ke figuren komt voor, wat is de nen. Kon de doorsnee-Hollander, die zich immers zoo gaarne op zijn nuchterheid beroept, bij den aanvang van dezen krijg nog spreken van een strijd om de hegemonie tusschen Duitschland en Engeland, thans is dit beeld, ook voor hem, wel volkomen veranderd. Niet alleen de GEBRUIK VAN VREEMDE schrikbarende vermindering van het aantal neutrale sta- ten is oorzaak van.deze verandering van beeld; neen, veelmeer — zooals we reeds eerder opmerkten —treft WOORDEN. den „niet bevooroordeelde" het zoo verschillend karakter van dezen wereldbrand in vergelijking met den vorigen. Vriend én tegenstander beiden zijn er thans van over- tuigd, dat deze strijd een kruistocht is tegen de joodsche 's-GRAVENHAGE, 15 Jan. Zoowel van Nederlandsche als van Duitsche zij- — of de door joden beheerschte plutocratie, welke door Engeland en de Vefeenigde Staten wordt vertegenwoor- de heeft men aanstoot genomen aan het digd. En juist daarom — omdat het ideologische wezen

Recently converted files (publicly available):