• Document: 5 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)
  • Size: 1.32 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:48:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Testy 63 5 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) Poni˝ej przedstawiono standardy wymagaƒ egzaminacyjnych z przedmiotów Testy sprawdzajàce matematyczno-przyrodniczych. Opisujà one umiej´tnoÊci oczekiwane od przygotowano wed∏ug uczniów na koƒcowym egzaminie gimnazjalnym. Testy sprawdzajàce, za- standardów wymagaƒ mieszczone w tym rozdziale, opracowano z uwzgl´dnieniem tych standar- zalecanych przez Ministerstwo dów. Edukacji Narodowej i Sportu. Standard I Uczeƒ: 1. Wskazuje prawid∏owoÊci w procesach, w funkcjono- Stosowanie niezb´dnych terminów, poj´ç i procedur waniu uk∏adów i systemów: z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. • wyodr´bnia z kontekstu dane zjawisko, Uczeƒ: • okreÊla warunki wyst´powania zjawiska, 1. Stosuje terminy i poj´cia matematyczno-przyrodnicze: • opisuje jego przebieg w czasie i przestrzeni, • czyta ze zrozumieniem, na przyk∏ad w podr´czni- • wykorzystuje zasady i prawa do objaÊniania kach lub w prasie, teksty, w których wyst´pujà zjawisk. terminy i poj´cia matematyczno-przyrodnicze, 2. Stosuje zintegrowanà wiedz´ do objaÊniania zjawisk • wybiera odpowiednie terminy i poj´cia do opisu przyrodniczych: zjawisk, w∏aÊciwoÊci, zachowaƒ obiektów i orga- • ∏àczy zdarzenia w ciàgi przemian, nizmów, • wskazuje wspó∏czesne zagro˝enia dla zdrowia • stosuje terminy dotyczàce racjonalnego u˝ytko- cz∏owieka i Êrodowiska przyrodniczego, wania Êrodowiska. • analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposo- 2. Wykonuje obliczenia w ró˝nych sytuacjach prak- by przeciwdzia∏ania wspó∏czesnym zagro˝eniom tycznych: cywilizacyjnym, • stosuje w praktyce w∏asnoÊci dzia∏aƒ, • potrafi umiejscowiç sytuacje dotyczàce Êrodowiska • pos∏uguje si´ przybli˝eniami, przyrodniczego w szerszym kontekÊcie spo∏ecznym. • pos∏uguje si´ jednostkami miar. 3. Pos∏uguje si´ w∏asnoÊciami figur: oblicza miary figur Standard IV p∏askich. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej´tnoÊci do rozwiàzywania problemów. Standard II Uczeƒ: Wyszukiwanie i stosowanie informacji. 1. Stosuje techniki twórczego rozwiàzywania proble- Uczeƒ: mów: 1. Odczytuje informacje przedstawione w formie: • formu∏uje i sprawdza hipotezy, • tekstu, • kojarzy ró˝norodne fakty, obserwacje i wyniki • mapy, doÊwiadczeƒ oraz wyciàga wnioski. • tabeli, 2. Opracowuje wyniki: • wykresu, • ocenia, • rysunku, • interpretuje, • schematu, • przedstawia. • fotografii. 3. Analizuje sytuacj´ problemowà: 2. Operuje informacjà: • dostrzega i formu∏uje problem, • selekcjonuje, • okreÊla wartoÊci dane i szukane (okreÊla cel). • porównuje, 4. Tworzy modele sytuacji problemowej: • analizuje, • wyró˝nia istotne wielkoÊci i charakterystyki • przetwarza, sytuacji problemowej, • interpretuje, • zapisuje je w terminach nauk matematyczno- • czytelnie prezentuje, przyrodniczych. • wykorzystuje w praktyce. 5. Tworzy i realizuje plan rozwiàzania: • rozwiàzuje równania, nierównoÊci stanowiàce Standard III model problemu, Wskazywanie i opisywanie faktów, zwiàzków i zale˝- • uk∏ada i wykonuje procedury osiàgania celu. noÊci, w szczególnoÊci przyczynowo-skutkowych,

Recently converted files (publicly available):