• Document: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • Size: 3.41 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 18:06:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel Özellikler Kimyasal Değişim Maddenin bileşimini değiştirmeyen özellikler ya da diğer Kimyasal değişim maddenin farklı maddelere ayrışmasına maddelerle olan etkileşimleri düşünülmeden gösterdiği veya farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeleri davranışlar yani sadece kendisine bağlı olan özelliklerdir. oluşturmasına denir. Fiziksel özelikleri, maddenin kimyasal yapısını Kimyasal değişim sonrasında farklı fiziksel ve değiştirmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen özellikler olarak kimyasal özelliklere sahip maddeler meydana gelir. tanımlayabiliriz. Kimyasal reaksiyonlarda, kimyasal bağlar kırılır ve Fiziksel özellikler beş duyu organı ile algılanabilen yeni bağlar oluşur. Bu olaylara bir enerji eşlik eder. ve kimyasal ölçülebilen büyüklüklerdir. İki ya da daha fazla madde bir araya geldiğinde, Maddenin rengi, kokusu, tadı, hacmi, yoğunluğu, moleküllerdeki atomlar aralarında yeniden düzenlenir. Bu hal değişim sıcaklıkları (erime, kaynama, süblimleşme...) sırada elektronların paylaşımı da değişir. Fakat atomların kırılgan olup olmama, fiziksel hal, parlaklık, ısısal iletkenlik, çekirdek yapısı yani türü değişmez. elektriksel iletkenlik (metalik), şekil... vb.  Renk değişimi Fiziksel Değişim  Çökelti oluşumu Maddelerin fiziksel özelliklerinin değiştiği olaylara fiziksel  Isı değişimi değişim denir.  Gaz çıkışı Fiziksel değişimler sonucu madde kendi yapısını  Koku değişimi korur, başka maddeye dönüşmez. Kimyasal değişimin göstergesidir. Örneğin kağıdın yırtılması, camın kırılması, bütün hal değişim olayları, bütün ezilme, ufalanma, kırılma, şekerin ve tuzun suda çözünmesi gibi olaylar fiziksel Kimyasal tepkimelerde atomlar arası bağlar kopar ve farklı değişime bir örnektir. atomlar arasında yeni bağlar meydana gelir. Fiziksel değişmede: Tepkime sırasında atomların yeni bağlanma Geçici değişiklik olur. biçimleri farklı maddelerin oluşmasını sağlar. Moleküller arası bağlar kopar. Kimyasal tepkimeler sırasında atomlar yok olmaz Kimyasal yapı değişmez. ve yeni atomlar oluşmaz. Eşlik eden enerji düşüktür. Tepkime sonucu oluşan ürünlerdeki atomlar Yalnız fiziksel özellikleri değişir. tepkimeye giren maddelerdeki atomlarla aynıdır. Isı alınır ya da ısı salınır. Tepkime sırasında sadece atomların bağlanma ve Kimyasal Özellik düzenlenme biçimlerinde çeşitli değişiklikler olur. Enerji etkisiyle veya diğer kimyasal maddelerle etkileşerek Kimyasal değişimde toplam kütle korunur. yeni madde türlerini oluşturabilme yatkınlığıdır.  Her türlü yanma olayı Maddenin asit ya da bazik karakteri, yanıcı olup  Analiz ve sentez tepkimeleri olmaması vb. kimyasal özelliklere birer örnektir.  Metallerin asitlerde çözünmesi Fiziksel özellikler gibi kimyasal özellikler de gerekli  Ekmeğin pişmesi önlemler alınarak algılanabilir ve ölçülebilir özelliklerdir.  Boyanın kuruması Kimyasal özelliklerin ölçülebilmesi ve yorumlanabilmesi  Küflenme olayı için bir kimyasal olayın gerçekleşmesi gerekir.

Recently converted files (publicly available):