• Document: podniku. Savo WC Louka
  • Size: 187.65 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 10:37:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Strana 1 / 22 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Savo WC Louka ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Savo WC Louka Kód produktu: 8947003 Popis produktu: tekutý čisticí a dezinfekční přípravek Typ produktu: kapalný Jiné označení: Není 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Uvedená použití Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé) Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci). Verze: 1 Datum vydání/revize: 5.3.2015 Předchozí verze: - Strana 2 / 22 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Distributor: UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8 ČESKÁ REPUBLIKA e-mail adresa osoby odpovědné za tento HPCE.SDSrequest@unilever.com bezpečnostní list: Národní poradní orgán/toxikologické informační středisko (TIS): Telefonní číslo: +420 224919293, +420 224915402 Distributor: Telefonní číslo: +420 844 222 844 Email: infolinka@unilever.com Provozní doba: 9:00 – 15:00 Informační omezení: Nejsou k dispozici. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Definice produktu: směs Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS] Met. Corr. 1 H290 Skin Corr./Irrit. 1 H314 Tato směs je klasifikována jako nebezpečná v souladu s Nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění. Složky s neznámou Procento směsi skládající se ze složky (složek) neznámé toxicity: 0 % toxicitou Složky s neznámou Procento směsi skládající se ze složky (složek), jejíž ekotoxicitou (jejichž) nebezpečnost pro vodní prostředí není známa: 0 % Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD] Verze: 1 Datum vydání/revize: 5.3.2015 Předchozí verze: - Strana 3 / 22 Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků. Klasifikace: Xi, R36/38 Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše. Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11. 2.2 Prvky označení Piktogram nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladování: Nevztahuje se. Odstraňování: P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. R věty: Nevztahuje se Verze: 1 Datum vydání/revize: 5.3.2015 Předchozí verze: - Strana 4 / 22 Nebezpečné složky: peroxid vodíku kyselina amidosírová Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(hydrogenov

Recently converted files (publicly available):