• Document: Кодекси чинояти чумхурии точикистон 2016 >>> Кодекси чинояти чумхурии точикистон 2016 Кодекси чинояти чумхурии точикистон 2016 Эзох: Дар боби мазкур зери мафхуми ноболигон шахсони...
  • Size: 41.14 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 23:43:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Кодекси чинояти чумхурии точикистон 2016 >>> Кодекси чинояти чумхурии точикистон 2016 Кодекси чинояти чумхурии точикистон 2016 Эзох: Дар боби мазкур зери мафхуми ноболигон шахсони хурдсол ва ноболиг фахмида мешавад. Чазои катл 1 Чазои катл дар шакли паррондан хамчун чораи истиснои танхо барои чиноятхои зерин мукаррар карда мешавад: одамкуши кисми дуюми моддаи 104тачовуз ба номус кисми сеюми моддаи 138терроризм кисми сеюми моддаи 179. Ифлос кардани об 1 Ифлос ё олуда кардани обхои руизамини ё зеризамини, манбаъхои оби нушидани, мунтазам кам кардани захирахои об ё бад кардани сифати он ё шакли дигари тагйири хусусиятхои табиии он, агар чунин кирдор дар давоми соли баъд аз татбики чазои маъмури содир шуда бошад, — бо корхои хатми ба мухлати аз яксаду чил то дусаду чил соат ё бо чарима ба андозаи то панчсад нишондиханда барои хисобхо ё бо корхои ислохи ба мухлати то ду сол ё махдуд кардани озоди ба хамин мухлат чазо дода мешавад. If you come across any problems or wish to ask a question, please do not hesitate to contact our Support service using the. Рохбари ба корпартоии манъшуда дар шароити вазъияти фавкулодда Барои рохбари ба корпартоии манъшуда дар шароити вазъияти фавкулодда, хамчунин барои кодекси чинояти чумхурии точикистон 2016 шудан ба кори корхона, муассиса ва дигар ташкилот дар шароити вазъияти фавкулодда, — бо чарима ба андозаи аз панчсад то нухсад нишондиханда барои хисобхо ё махдуд кардани озоди ба мухлати то панч сол ё махрум сохтан аз озоди ба хамин мухлат чазо дода мешавад. Тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметхои порнографи бо акси кодекси чинояти чумхурии точикистон 2016 1 Тайёр кардан, сохиб шудан, нигох доштан ва ё гузаронидан тавассути Сархади давлатии Чумхурии Точикистон бо максади пахн намудан, намоиши оммави ё реклама кардан ва ё пахн намудан, намоиши оммави ё рекламаи мавод ё предметхои порнографи бо акси ноболигон, — бо махрум сохтан аз озоди ба мухлати аз ду то панч сол бо махрум кардан аз хукуки ишголи мансабхои муайян ё машгул шудан бо фаъолияти муайян ба мухлати то панч сол ё бидуни он чазо дода мешаванд. Омехтаи поя, баргхо, тухмдон курак ва дигар кисмхои нихоли кукнори хушконда 20-100гр. Моддахои психотропи— маводи сунъи ё табии, шаклхои дорувории онхо инчунин растанихое, ки дар Конвенсияи байналмилалии дахлдор ва Руйхати милли айнан гурухбанд шудаанд. Давомнокии ичрои чунин намуди чазо нисбати ноболигони то синни шонздахсола аз ду соат дар як руз ва нисбати ноболигони синни аз шонздах то хаждахсола аз се соат дар як руз зиёд буда наметавонад. Гайриконуни махдуд кардани тагйири макон, интихоби озоди махалли зист, тарки чумхури кардан ва бозгаштани шахрванд ба он 1 Гайриконуни махдуд намудани тагйири макон, интихоби озоди махалли зист, тарки чумхури кардан ва бозгаштани шахрванд ба он,- бо чарима ба андозаи аз як хазор то ду хазор нишондиханда барои хисобхо ё махрум кардан аз хукуки и

Recently converted files (publicly available):