• Document: Глаголы движения в русском и чешском языках
  • Size: 911.34 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 15:07:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruský jazyk a literatura Michal Ševčík Глаголы движения в русском и чешском языках Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. 2011 Prohlašuji, že jsem oborovou práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. …………………………………………. Podpis autora práce 2 Na tomto místě bych rád vyjádřil své upřímné poděkování mému vedoucímu práce doc. PhDr. Aleši Brandnerovi, CSc., za jeho věcnou pomoc a užitečné rady, které přispěly k lepšímu porozumění problémů, s nimiž jsem se setkal při psaní diplomové práce. 3 Содержание 1. Вступление ............................................................................................................................ 6 2. Теоретическая часть ............................................................................................................. 7 2.1. Глаголы движения ........................................................................................................ 8 2.2. Характеристика глаголов движения ........................................................................... 9 2.3. Специфические особенности русских глаголов движения в сопоставлении с чешским языком....................................................................................................... 12 2.4. Глаголы движения с приставками ............................................................................ 15 2.4.1. Видовые пары глаголов движения .................................................................. 15 2.4.2. Приставки глаголов движения и их значение................................................ 17 2.4.2.1. Приставка в- (во-) ................................................................................. 17 2.4.2.2. Приставка вз- (взо-, вс-) ....................................................................... 17 2.4.2.3. Приставка вы- ....................................................................................... 17 2.4.2.4. Приставка до- ....................................................................................... 18 2.4.2.5. Приставка за- ........................................................................................ 18 2.4.2.6. Приставка из- (изо-, ис-) ...................................................................... 18 2.4.2.7. Приставка на- ....................................................................................... 18 2.4.2.8. Приставка о- (об-, обо-) ....................................................................... 19 2.4.2.9. Приставка от- (ото-)........................................................................... 19 2.4.2.10. Приставка пере- .................................................................................. 19 2.4.2.11. Приставка по- ..................................................................................... 20 2.4.2.12. Приставка под- (подо-) ...................................................................... 20 2.4.2.13. Приставка при- ................................................................................... 20 2.4.2.14. Приставка про- ................................................................................... 21 2.4.2.15. Приставка раз- (разо-, рас-) .............................................................. 21 2.4.2.16. Приставка с- (со-) ............................................................................... 22 2.4.2.17. Приставка у-........................................................................................ 22 3. Практическая часть ............................................................................................................ 23 3.1. Бежать – бегать ........................................................................................................... 24 3.2. Везти – возить ..............................................

Recently converted files (publicly available):