• Document: Spelling op maat. Kopieerbladen 6. Hoofdauteurs Ton van den Broek Gerard de Haan. Eindredactie Marcia Schouten
  • Size: 3.45 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 14:36:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Spelling op maat Kopieerbladen 6 Hoofdauteurs Ton van den Broek Gerard de Haan Eindredactie Marcia Schouten Auteurs Nynke Braaksma Bo Buijs Anneke Luijendijk Anita Middel Marcia Schouten Saskia Tromp-Lantman Cora Verhoeven Mascha Verhulst Noordhoff Uitgevers 248710.indb 1 19/10/12 9:38 AM Ontwerp binnenwerk: Aly Pepping, Thesinge Ontwerp omslag: Astrid van der Neut, Rotterdam Illustraties binnenwerk: Miriam Bos, Apeldoorn: Kopieerblad 6 (3, 5) Nicole van Dooren, Tilburg: Kopieerblad 6 (1, 2, 4) Coen Hamelink, Utrecht: Kopieerblad 9 (2-6, 8), 14 (5, 6) Yvonne Windhorst-Maaskant, Alphen a/d Rijn: alle spellingplaatjes Foto’s binnenwerk: Shutterstock, New York: Kopieerblad 9 (1, 7), 11, 14 (1-4) © 2012 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl). Eerste uitgave, 2012 SISO 475.22 248710 248710.indb 2 19/10/12 9:38 AM Inhoud Klik op het kopieerbladnummer om naar het kopieerblad te gaan. Klik op het kopieerbladnummer op de pagina om terug te keren. categorie kopieerblad knabbelen 1 molen 2, 11, 22, 34 mollen 3, 11, 22, 34 dertig 4 heerlijk 5 grijze muizen 6 dirigent 9, 10, 17 circus 14, 15 geit 16 pauw 16 auto's 20, 21 gladheid 25, 26 majesteit 32, 33 politie 37, 38 stripboek 39, 43 etalage 42 W2 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 40, 41 W3 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 40, 41 © Noordhoff Uitgevers bv De kopieerbladen met antwoorden staan op bladzijde 47-90. Spelling op maat 6 248710.indb 3 19/10/12 9:38 AM Kopieerblad 1 Naam knabbelen 1 Vul in. ik wij trappel wissel mopper verdeel schater pieker hinkel 2 Maak de woorden langer en schrijf ze in de goede rij. bliks hand ord ad hag wiss bez afrek puzz op vertek uitad emen elen enen 3

Recently converted files (publicly available):