• Document: Vadim Zéland Transurfing aneb Ovlivňování reality Stupeň V: Jablka padají do nebe
  • Size: 822.89 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 11:29:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Vadim Zéland Transurfing aneb Ovlivňování reality Stupeň V: Jablka padají do nebe Přeloţeno z ruského originálu Baдим Зеланд Tpancepфинг peальнocmu. Cmyneнь V: Яблоки падают в небо © Зеланд B., 2004 © ЛИCOBCКИЙ П. П., 2004 © ИД „BECЬ“, 2004 Czech edition by Alexander Giertli – Eugenika Pbl. A. Gwerkovej 20, P. O. Box 187 850 00 Bratislava Tel./fax/záznam: 00421-2-63 81 06 59 E-mail: eugenika@eugenika.sk Internet: www.eugenika.sk Přeloţila © Jana Kovářová (REDIGO) Odpovědná redaktorka: Petra Blochová (REDIGO) E-mail: redigo@redigo.cz Internet: www.redigo.cz Grafická úprava: Miroslav Němec Návrh obálky: Miroslav Němec První vydání Bratislava 2007 Tisk: ARIMES ISBN 80-89227-57-0 Vadim Zéland Ovlivňování reality Díl V: Jablka padají do nebe Obsah Předmluva .............................................................................. 9 Kapitola 1 Zrcadlový svět...................................................................... 11 Duální zrcadlo ................................................................. 16 Amalgam reality .............................................................. 18 Můj svět se zaobírá mnou................................................ 19 V honbě za odrazem ........................................................ 25 Svět vám jde vstříc .......................................................... 31 Záměr vykonavatele ........................................................ 38 Liga výrobců zrcadel....................................................... 49 Shrnutí..............................................................................58 Kapitola 2 Dvojí podoba energie .......................................................... 59 Tíha povinností ................................................................ 61 Energie záměru ................................................................ 66 Čištění světa .................................................................... 71 Korekce zrcadla ............................................................... 82 Vykonavatel reality .......................................................... 88 Koordinace snění ............................................................. 97 Verdikt vykonavatele..................................................... 100 Shrnutí ........................................................................... 108 Závěr – Na návštěvě ve věčnosti........................................ 110 Termíny..! ..................................................................... 111 Důleţitost ................................................................ 111 Vlna úspěchu ........................................................... 111 Výběr ....................................................................... 112 Jednota duše a rozumu............................................. 112 Hádanka stráţce ...................................................... 112 Ovlivňování reality, coţpak je něco takového vůbec moţné? Ti, kteří jiţ vyzkoušeli transurfing na vlastní kůţi, obohatili se o zkušenosti a nadšeně vykládají, jak se jejich myšlenky nepochopitelně uskutečňují a jak okolní skutečnost doslova před očima mění svou tvář. Lidé se k nim například z neznámých důvodů začínají chovat s většími sympatiemi. Dveře, které ještě nedávno vypadaly beznadějně zavřené, se otevírají a lze zhlédnout docela zajímavé jevy – změnu odstínů dekorací a realitu v kruzích, jeţ jsou podobné těm na vodní hladině. Vrstva vašeho světa si obléká ztracenou svěţest; zmrzlina opět začíná mít chuť, kterou mívala v dětství, a naděje znovu oplývají nadšením mládí. Nejdůleţitější je ovšem onen charakteristický pocit vnitřní svobody a privilegia ţít v souladu se svým krédem. Byť to můţe vypadat podivně, nefunguje tu ţádná mystika, naopak vseje reálné. Proto si to, co přečtete, vyzkoušejte v praxi, ale zůstaňte stát pevně nohama na zemi, ačkoli údivem a nadšením budete chtít skákat do nebe. Kníhaje určena širokému okruhu čtenářů. Milí čtenáři! Milé čtenářky! Drţíte v rukou pokračování cyklu knih o transurfingu – záhadném aspektu reality, který ve čtenáři vzbuzuje mnoho emocí. V předcházející knize jsme hovořili o tom, ţe člověk je schopen ovlivňovat realitu, podaří-li se mu zbavit se iluzí duálního odrazu. Tato kniha vás naučí, jak na to. Jestliţe se probudíte ze svého snění, jako byste se vytrhli z proudu událostí, a ocitli se v centru gigantického kaleidoskopu, jenţ se pomalu otáčí dokola a ve kterém se blýskají hrany reality. Vy, jakoţto součást oné reality, ovšem exi

Recently converted files (publicly available):