• Document: oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie, dokumenty związane z przyznaniem
  • Size: 56.33 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 16:45:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Jak prowadzić i jak przechowywać akta osobowe pracownika. Pracodawca jest obowiązany założyć i prowadzić oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. Przepisy rozporządzenia dotyczące dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy na podstawie innych aktów niż umowa o pracę, z zastrzeżeniem odrębności wynikających z tych aktów. Akta osobowe pracownika. Dokumenty tworzące akta osobowe pracownika grupowane są w 3 odrębnych częściach (zbiorach). Każda z części akt osobowych powinna zawierać odrębną kartę zawierającą aktualny, pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. W części A gromadzone są dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, w szczególności: kwestionariusz osobowy z fotografią, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (świadectwa, zaświadczenia kwalifikacyjne), orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym(ch) stanowisku(ach) pracy, inne dokumenty potwierdzające umiejętności lub osiągnięcia zawodowe, np. certyfikaty ukończonych kursów lub szkoleń, dyplomy, a także dokumenty stanowiące podstawę korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, uprawnienia kombatanckie. W części B gromadzone są dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w szczególności: – umowa(y) o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie – potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, – zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę, – pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, – informacja o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, prawie do urlopu wypoczynkowego i wymiarze tego urlopu oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o godzinach pory nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, – odpowiednio oświadczenia pracownika oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia wstępnego (ogólnego, stanowiskowego) oraz szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, – oświadczenie pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do ukończenia 4 lat, o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z ochrony w zakresie: możliwości zatrudniania w wymiarze ponad 8 godzin na dobę, w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, możliwości delegowania poza stałe miejsce pracy, – oświadczenie pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania ze zwolnienia od pracy na 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, – dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, – dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, – oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie, – dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej, – wnioski pracownika oraz pisma dotyczące udzielenia urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego, – dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego na czas nie dłuższy niż okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, – orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi, – umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy, – wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy, stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy, a także stosowania do niego systemu czasu pracy (weekendowego), w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, – wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy, – korespondencja z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją l

Recently converted files (publicly available):