• Document: RADE VEZEMO SKUPAJ. Vezenje nekdaj in danes na Gorenjskem. Gorenjski kraji in ljudje 31
  • Size: 6.63 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 20:16:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

RADE V EZEM O S KUPA J RADE VEZEMO SKUPAJ Vezenje nekdaj in danes na Gorenjskem GORENJSKI MUZEJ Cena: 15 € Gorenjski kraji in ljudje 31 RADE V EZEM O S KUPA J RADE VEZEMO SKUPAJ Vezenje nekdaj in danes na Gorenjskem GORENJSKI MUZEJ Cena: 15 € Gorenjski kraji in ljudje 31 RADE VEZEMO SKUPAJ Vezenje nekdaj in danes na Gorenjskem Gorenjski kraji in ljudje 31 Gorenjski muzej, Kranj 2008 1 RADE VEZEMO SKUPAJ Vezenje nekdaj in danes na Gorenjskem Izdal: Gorenjski muzej, www.gorenjski-muzej.si (zanj mag. Barbara Ravnik Toman) Katalog in razstavo pripravila: mag. Tatjana Dolžan Eržen Oblikovanje kataloga in grafične podobe razstave: Barbara Bogataj Kokalj Oblikovanje in postavitev razstave: Ivana Černelič, Aljaž Primožič, iLab, d.o.o. Fotografije: Tomaž Lunder (fotografije vezenin iz zbirke Gorenjskega muzeja), arhivi skupin za ročna dela (fotografije večine skupin) in fototeka Gorenjskega muzeja Restavratorski in konservatorski posegi: Marjanca Jeglič, mag. Irena Jeras Dimovska, Zdenka Kramar Jezikovni pregled: Irena Resman Prevod v angleščino: Julija, slovenska prevajalska agencija Tisk: Medium d.o.o. Naklada: 350 Izdajo kataloga sta omogočila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Kranj Naslovnica: Detajli so vzeti z namiznega prta, ki ga je okrog leta 1972 izdelala Irma Ščerbič kot članica Skupine za ročna dela KD Svoboda Tone Čufer Jesenice, bombaž, 136x100 cm, zasebna last. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 746.3(497.4-16)(091)(083.824) DOLŽAN Eržen, Tatjana Rade vezemo skupaj : vezenje nekdaj in danes na Gorenjskem / [katalog pripravila Tatjana Dolžan Eržen ; fotografije Tomaž Lunder, arhivi skupin za ročna dela in fototeka Gorenjskega muzeja ; prevod v angleščino Julija, slovenska prevajalska agencija]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2008. - (Gorenjski kraji in ljudje ; 31) ISBN 978-961-6478-22-9 1. Gl. stv. nasl. 242166016 2 VSEBINA PREDGOVOR................................................................................................................. 5 UVOD............................................................................................................................ 7 VEZENJE NA GORENJSKEM ......................................................................................... 9 Najstarejše ohranjene vezenine...................................................................................... 9 Vezenje in šola . ............................................................................................................11 Poklicne vezilje .............................................................................................................12 Vezenine 20. stoletja . ...................................................................................................12 Gorenjski motivi...........................................................................................................19 SKUPINE ZA ROČNA DELA NA GORENJSKEM .......................................................... 20 Nastanek skupin in organiziranost . .............................................................................21 Cilji skupin za ročna dela ............................................................................................ 22 Druženje ob skupnem delu .................................................................................... 22 Razstavljanje .......................................................................................................... 22 Učenje novih tehnik ............................................................................................... 23 SODOBNI POMEN VEZENJA V OKVIRU GORENJSKIH SKUPIN ZA ROČNA DELA . ..... 24 ABSTRACT: WE LIKE TO EMBROIDER TOGETHER .................................................... 25 GORENJSKE SKUPINE ZA ROČNA DELA ................................................................... 30 Študijski krožek Vezenje pri Kulturno umetniškem društvu Bitnje . .............................31 Sekcija ročnih del pri Društvu upokojencev Bled ......................................................... 32 Sekcija za ročna dela Kulturnega društva Vintgar na Blejski Dobravi .......................... 33 Skupina za ročna dela Društva žena in deklet na vasi Bohinjska Bela .......................... 34 Skupina Nežke pri Društvu Sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja .............. 35 Sekcija ročnih del pri Društvu upokojencev Cerk

Recently converted files (publicly available):