• Document: De herschikking van Brussel I, kansen voor extraterritoriaal conservatoir (derden)beslag?
  • Size: 104.09 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 12:39:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

De herschikking van Brussel I, kansen voor extraterritoriaal conservatoir (derden)beslag? mw. mr. P.m. vos Het voorstel van de Europese Commissie voor de herschikking van Brussel I behelst omvangrijke wijzigingen. Deze wijzigingen zijn ook relevant voor het beslagrecht. Nieuw is met name dat beslagverloven die zijn gelast zonder de verweerder te horen, in aanmerking kunnen komen voor erkenning en tenuitvoerlegging in andere lidstaten, als de voorzieningenrechter maar behoort tot de rechtbank die op grond van Brussel I bevoegd zou zijn in de bodemprocedure. voor de tenuitvoerlegging daarvan is bovendien geen exequatur vereist. Inleiding beslagverordening roept een geheel eigen communautaire figuur voor conservatoir beslag op bankrekeningen van de T ot dusver wordt aangenomen dat het in Nederland ver- zoeken van een beslagverlof en het vervolgens in een andere lidstaat van de Europese Unie ten uitvoer leggen schuldenaar in het leven (‘het Europees bankbeslagbevel’) die – zoals het voorstel voor de Bankbeslagverordening thans veronderstelt – een alternatief vormt voor de nation- van het verkregen verlof, niet mogelijk is. Als een beslag ale voorlopige of bewarende maatregelen en niet daarvoor al extraterritoriale werking zou kunnen hebben, dan stuit in de plaats treedt.5 De Bankbeslagverordening voorziet de erkenning en tenuitvoerlegging daarvan in die andere dan ook in een geheel eigen procedure voor de aanvraag en lidstaat op problemen.1 Het voorstel van de Commissie2 in- de tenuitvoerlegging van het Europees bankbeslagbevel, en zake de herschikking van Brussel I van 14 december 2010,3 in eventuele rechtsmiddelen daartegen. De Bankbeslagver- brengt daar voor de lidstaten van de Europese Unie (deels) ordening voorziet voorts in een regeling voor de toegang verandering in. Deze bijdrage gaat eerst – kort – in op de van de schuldeiser tot informatie over de schuldenaar en huidige situatie en daarna op de door de Commissie voor- diens banktegoeden. gestelde wijzigingen van Brussel I en de concrete gevolgen daarvan voor de mogelijkheid om een in Nederland verkre- Het Europees bankbeslagbevel is naar z’n aard beperkt tot gen beslagverlof met extraterritoriale werking elders in de bankrekeningen van de schuldenaar. Een snelle blik op de Europese Unie ten uitvoer te leggen. in de Bankbeslagverordening voorziene procedure voor de aanvraag van een Europees bankbeslagbevel, leert boven- Deze bijdrage gaat niet in op het op 25 juli 2011 door dien dat de procedure voor de toekenning ervan aanmerke- de Commissie gepubliceerde voorstel voor een verorde- lijk langer kan duren dan die voor de behandeling van een ning inzake een Europees bevel tot conservatoir beslag op ‘gewoon’ Nederlands verzoek om verlof tot het leggen van bankrekeningen (‘de Bankbeslagverordening’).4 De Bank- conservatoir (derden)beslag.6 Wie conservatoir (derden) beslag wenst op andere goederen of vorderingen dan een bankrekening van de schuldenaar, of om hem moverende 1 B.J. van het Kaar, ‘Grenzen aan beslaglegging in Europa’ , NIPR, 2009, 2, p. redenen de voorkeur geeft aan een andere voorlopige of 139-143. bewarende maatregel dan het Europese bankbeslagbevel, 2 COM (2010) 748 definitief/2, 2010/0383 (COD): ‘Voorstel voor een verordening van het Europese Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikkin

Recently converted files (publicly available):