• Document: INNOVATIONSKULTUREN I BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE
  • Size: 3.44 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 20:22:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

INNOVATIONSKULTUREN I BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Speciale, forvaltning Mads Sohnemann Bramsen Vejleder: Jacob Torfing Mads Bramsen Speciale – Forvaltning Studienr.: 40525 September 2013 Roskilde Universitet Vejleder: Jacob Torfing 1 Mads Bramsen Speciale – Forvaltning Studienr.: 40525 September 2013 Roskilde Universitet Vejleder: Jacob Torfing Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier  Global Studies  Erasmus Mundus, Global Studies – A European Perspective  Offentlig Administration  Socialvidenskab  EU-studies  Scient. Adm.(Lang Forvaltning) Projekt- eller specialetitel: Innovationskulturen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommu- ne Projektseminar/værkstedsseminar: Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Mads Sohnemann Bramsen (40525) Speciale K4 Vejleders navn: Jacob Torfing Afleveringsdato: 8.9.2013 Antal normalsider: (Se næste side) 94 Tilladte normalsider jvt. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side) 80 OBS! Hvis du overskrider de tilladte antal normalsider kan dit projekt afvises indtil 1 uge efter af- levering af censor og/eller vejleder 2 Mads Bramsen Speciale – Forvaltning Studienr.: 40525 September 2013 Roskilde Universitet Vejleder: Jacob Torfing Abstract Den offentlige sektor står over for en række komplekse udfordringer og er nødt til at forandres for fortsat at kunne opretholde det nuværende serviceniveau. En systematisk innovationsindsats skal imødekomme disse udfordringer. Dette forudsætter en stærk offentlig innovationskultur. Dette spe- ciale undersøger, hvordan Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning for- søger at skabe en innovationskultur, og hvilke drivkræfter og barrierer, der kan identificeres i denne proces. Jeg konkluderer, at BIF forsøger at skabe en innovationskultur gennem en inkrementel kultiverings- strategi med vægt på læring og samarbejde. Denne indsats understøttes af en institutionel styrings- arena med vægt på vidensdeling og samarbejde. Uddannelsesforløbet og den ledelsesmæssige risikovillighed og ressourceprioritering identificeres som drivkræfter, mens manglende kommunikation og organisatoriske siloer, der har forhindret samarbejde og vidensdeling, identificeres som barrierer for innovationskulturen, som endnu ikke eksisterer i BIF. The public sector faces a number of complex challenges and needs to change in order to maintain the current level of service. A systematic innovation effort will meet these challenges. This requires a strong public innovative culture. This thesis studies, how Copenhagen Municipality’s Employ- ment- and Integration Administration (BIF),who faces these same challenges, attempts to create an innovation culture, and which drivers and barriers can be identified in this process. I draw the conclusion that BIF attempts to create an innovation culture through an incremental cul- tivation strategy with emphasis on learning and collaboration. This effort is supported by an institu- tional governance arena with emphasis on knowledge sharing and collaboration. The training and the managerial willingness to take risks and prioritisation of resources are identi- fied as drivers, while the lack of communication and organisational silos, which have prevented col- laboration and knowledge sharing, are identified as barriers for the innovation culture, which as yet doesn’t exist in BIF. 3 Mads Bramsen Speciale – Forvaltning Studienr.: 40525 September 2013 Roskilde Universitet Vejleder: Jacob Torfing Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - PROBLEMFELT ........................................................................................................................................... 7 1.1 – Problemformuleri

Recently converted files (publicly available):