• Document: YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI
  • Size: 1.24 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:26:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI Dr. Sabri DEMIRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Chapter 16 Copyright © 2001 Harcourt Canada Ltd. Slide 1 Chapter 16 Copyright © 2001 Harcourt Canada Ltd. Slide 2 Yaş ve cinsiyete göre iskemik kalp hastalığı için hospitalizasyon (/100.000) 5000 Rate per 100,000 4000 Women 3000 Men 2000 1000 0 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ Women 71 319 893 1.852 2.740 2.611 Men 263 1.105 2.360 3.568 4.366 3.798 Age Group Source: Hospital Morbidity Chapter 16 Database, Copyright © 2001Canadian Harcourt Institute for Health Information Slide 3 Canada Ltd. Kardiyovasküler Servislerde Yaş Dağılımı % (her grupta) Figure 7: Age Distribution of Cardiovascular Services Performed, 1999 25 25% Anjiyoplasti CABGAngioplasty CABG Kardiyak Cardiology konsült. consultations Kapak Cerr. 2020% CABG Kateterizasyon Cardiac catheterization Exercise Stress Testing % of Tests Performed in Age Group Egzersiz stress Echocardiography Cardiac Nuclear Medicine EKOValve Surgery 1515% Nükleer kardiyol. All Ontario Physician Expenditures Kateter. Kapak cerrahisi Physician expediture 1010% 55% 00% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 Age Group 60-64 70-74 80-84 90+ Yaş Grubu Chapter 16 Copyright © 2001 Harcourt Canada Ltd. Slide 4 Kalp Hastalıkları ve Yaşlanma Sorunlar Farklı klinik prezentasyonlar Klinik çalışma bulguları mevcut değil Yaşlanma ve hastalık arasındaki etkileşim Tedaviye farklı cevaplar Kılavuzlara suboptimal uyum Bakım standartlarındaki varyasyonlar Tedaviye kötü uyum Yaşamın sonu / yaşam kalitesi Chapter 16 Copyright © 2001 Harcourt Canada Ltd. Slide 5 Yaşlanma ve Kardiyovasküler Değişiklikler Kardiyak Ritm Kardiyak Kontraktilite Valvüler Değişiklikler Chapter 16 Copyright © 2001 Harcourt Canada Ltd. Slide 6 Kalp Hızı Yaşlanmayla birlikte istirahat kalp hızı değişmezken, egzersiz ve strese kalp hızı cevabı azalır. Klinik sonuçları;  Treadmill’da maksimal kalp hızı az (220-yaş)  Ateş, hipovolemi ve postüral strese kalp hızı cevabı az Beta adrenerjik uyaranlara olduğu gibi beta adrenerjik blokaja yanıt

Recently converted files (publicly available):