• Document: Ecologisch onderzoek De Bedriegertjes
  • Size: 3.32 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 08:42:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

E co lo gis ch ond e rzo ek D e Be d rie ge r t jes E co l og is c h on de r zoe k D e Be d rie g e rt je s Inhoud Rapport 16 juli 2007 Projectnummer 022.11.50.00.01 I n h o u d s o p g a v e 1 Samenvatting 5 1.1 Aanleiding onderzoek 5 1.2 Soortenbescherming 5 1.3 Gebiedsbescherming 5 2 Inleiding 7 2.1 Planbeschrijving 7 2.2 Flora- en faunawet 7 3 Beschrijving van het gebied 11 3.1 Plangebied 11 4 Natuurwaarden 13 4.1 Beschermde gebieden 13 4.2 Soortenonderzoek 13 4.2.1 Vaatplanten 14 4.2.2 Zoogdieren - vleermuizen 15 4.2.3 Zoogdieren - overige 16 4.2.4 Vogels 18 4.2.5 Amfibieën 19 4.2.6 Reptielen 20 4.2.7 Vissen 21 4.2.8 Dagvlinders 21 4.2.9 Libellen 22 4.2.10 Overige ongewervelde soorten 22 5 Conclusie 25 5.1 Gebiedsbescherming 25 5.2 Soortenbescherming 25 6 Bronnen 27 6.1 Veldbezoek 27 6.2 Media 27 6.3 Gegevens 27 6.4 Literatuur 27 Bijlagen 022.11.50.00.01 1.1 Aanleiding onderzoek S a m e n v a t t i n g 1 Er zijn voornemens om het tennispark ‘De Bedriegertjes’ en twee aangrenzen- de terreintjes gelegen in Bergen om te vormen tot een woonwijk. In het kader van de Flora- en faunawet is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Tevens is er gekeken naar de effecten op be- schermde natuurgebieden in de omgeving. 1.2 Soortenbescherming Soortengroep Verbodsovertreding van beschermde Vervolgstap soorten in het plangebied Flora - - Vleermuizen Gewone dwergvleermuis Ontheffingsaanvraag Overige zoogdieren Egel, gewone bosspitsmuis en rosse Geen, vrijstelling woelmuis Vogels Enkele broedvogels van bebouwd gebied Geen bij werken buiten het broedseizoen (theoretisch van 15 maart tot 15 juli) of wanneer ruim voor het broedseizoen wordt begonnen en de werkzaamheden continu voortduren Amfibieën Bastaardkikker, bruine kikker, gewone Geen, vrijstelling pad en kleine watersalamander Reptielen - - Vissen - - Dagvlinders - - Libellen - - Overige soorten - - 1.3 Gebiedsbescherming Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur liggen op een voldoende afstand van het plange- bied, dat gezien de aard van de ingrepen geen negatieve effecten te verwach- ten zijn. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Na- tuurbeschermingswet 1998 nodig. De activiteit is op dit punt niet in strijd met 022.11.50.00.01 - Ecologisch onderzoek De Bedriegertjes - 16 juli 2007 5 het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Deze conclusie moet bij de be- sluitvorming in het kader van de planologische procedure, voor wat betreft de Natura 2000-gebieden (Natuurbeschermingswet 1998), worden betrokken. 6 022.11.50.00.01 - Ecologisch onderzoek De Bedriegertjes - 16 juli 2007 2.1 Planbeschrijving

Recently converted files (publicly available):