• Document: A szófajok rendszere
  • Size: 381.14 KB
  • Uploaded: 2019-02-14 00:16:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés szerint: önálló fogalmi jelentéssel bírnak - Alaki szempont: toldalékolhatók, bővítményeket vehetnek fel - Mondatbeli szerep: önállóan mondatrészi szerepet töltenek be 1. ige (írom, írok stb.) 2. főnév (tulajdonnevek: Gábor, köznevek: könyv) 3. melléknév (kedves, magas) 4. számnév (öt, sok, ötöd, sokad, ötödik stb.) 5. határozószó (távol, holnap) 6. Névmások a) csak főnevet helyettesítő (én, tied, maga, egymást) b) főnevet, melléknevet és számnevet helyettesítő (ez, milyen, ami, valaki, minden) 7. Igenevek a) főnévi igenév (befejezni, énekelni) b) melléknévi igenév (éneklő [diák], elénekelt [dal]) c) határozói igenév (énekelve, dalolva) II. Viszonyszók - Jelentés szerint: csak viszonyjelentéssel bírnak, nincs önálló jelentésük - Alaki szempont: általában nem toldalékolhatók, nem bővíthetők - Mondatbeli szerep: önállóan nincs mondatrészi szerepük 1. névelő (egy, az, a) 2. névutó (alatt, után, szerint, múlva, mellé, alá, ellen, iránt) 3. igekötő (ki, be, vissza, oda, át) 4. kötőszó (és, is, vagy, is-is, vagy-vagy) 5. szóértékű módosítószó (nem, se, -e, vajon, bárcsak) III. Mondatszók - Jelentés szerint: nincs önálló jelentésük, érzelmet, indulatot, akaratot fejeznek ki - Alaki szempont: általában nem toldalékolhatók, nem bővíthetők - Mondatbeli szerep: önállóan nincs mondatrészi szerepük, tagolatlan mondatok 1. indulatszó (oh, jaj, brr, gyí, halló, enyje) 2. mondatértékű módosítószó (igen, nem, ugyan, bizony) I. Alapszófajok Valódi alapszófajok Névmások Igenevek  Jelentésük önálló, tartalmas fogalmi  Alapszófajokat helyettesítő szavak.  Átmeneti szófajok. jelentés.  Jelentésüket a szövegben nyerik el.  Önálló, tartalmas fogalmi jelentésük van.  Toldalékolhatóak.  Korlátozottan toldalékohatóak (R  Önállóan mondatrészek (névszói szerep),  Önállóan mondatrészek, bővíthetőek. igen, K nem). bővíthetőek (igei bővítmények)  Önállóan mondatrészek, ritkán bővíthetőek.  ige:  személyes:  főnévi:  főnév:  birtokos:  melléknév:  kölcsönös:  melléknévi:  számnév:  visszaható: o folyamatos o tőszámnév  mutató: o befejezett o sorszámnév  kérdő: o beálló o törtszámnév  vonatkozó:  határozószó:  határozatlan:  határozói:  általános: II. Viszonyszók  Jelentésük viszonyjelentés (fogalmi jel. helyett szavak közti viszonyokat jelölnek).  Általában nem toldalékolhatóak (kivéve a segédigéket).  Önállóan nem mondatrészek; nincsenek bővítményeik.  névelő:  névutó:  igekötő:  kötőszó:  szóértékű módosítószó: III. Mondatszók  Nincs fogalmi jelentésük, érzelmet, indulatot, akaratot stb. fejeznek ki.  Nem toldalékolhatóak.  Önállóan nem mondatrészek, nem bővíthetőek, önálló tagolatlan mondatok.  indulatszó:  mondatértékű módosítószó:

Recently converted files (publicly available):