• Document: Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Fo...
  • Size: 41.32 KB
  • Uploaded: 2020-09-16 14:23:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob – aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob – aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale en reform af førtidspensions- og fleksjobområdet. Reformen træder i kraft 1. januar 2013. Reformens overordnede mål er at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Reform om førtidspension har bl.a. følgende indhold: Forebyggelse af førtidspension • Rehabiliteringsteams i alle kommuner • Ressourceforløb for unge • Ressourceforløb for personer over 40 • Forsørgelse under ressourceforløb • Muligheder for at arbejde under ressourceforløb • Opstartsstøtte til kommunerne Rehabiliteringsteams i alle kommuner Der skal etableres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Formålet med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering i komplekse sager. Rehabiliteringsteamet skal være et dialog- og koordineringsforum og skal være sammensat af repræsentanter fra relevante kommunale forvaltningsområder, herunder: a) beskæftigelsesområdet, b) sundhedsområdet og c) socialområdet d) undervisningsområdet. Ressourceforløb for unge Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension. De skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der kan vare et til fem år ad gangen med mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Det er afgørende, at de i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen for ressourceforløbene er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressource-forløb og skal stadig kunne tilkendes førtidspension. Ressourceforløb for personer over 40 Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension. I de tilfælde hvor kommunen efter en samlet faglig vurdering kan dokumentere, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle personens arbejdsevne gennem et ressourceforløb, træffer kommunen afgørelse om, at sagen overgår direkte til behandling efter reglerne om førtidspension. Forsørgelse under ressourceforløb Alle, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Det betyder fx, at en person, der modtog kontanthjælp inden ressourceforløbet, vil fortsætte med at modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau i forløbet. Der fastsættes en minimumsydelse svarende til kontanthjælpssatsen for voksne på ca. 60 pct. af højeste dagpengesats. Minimumsydelsen gælder ikke for unge under 25 år, der bor hjemme, som fortsat får kontanthjælpssatsen for unge hjemmeboende. Ydelsen vil ikke afhænge af ægtefællens indkomst eller formue. Muligheder for at arbejde under ressourceforløb Personer, der deltager i et ressourceforløb, skal have mulighed for at beholde en større del af lønindtægten, hvis de får et job på det ordinære arbejdsmarked, end efter de regler der gælder for kontanthjælp. Arbejdsgivere, der ansætter personer i ressourceforløb i et løntilskudsjob, skal have mulighed for et højere tilskud, svarende til tilskuddet til revalidender. Opstartsstøtte til kommunerne Der afsættes midler til kommunerne til forskellige tiltag i forbindelse med indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteams. Overgangsordning, førtidspension Der indføres en overgangsordning, således at sager om førtidspension, hvor der før lovens ikrafttræden er truffet afgørelse om, at sagen er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 18 i lov om social pension, fortsat skal behandles efter reglerne fra før 1. januar 2013. Fleksjob Fleksjobordningen målrettes personer med mindst arbejdsevne, og større tilskyndelse til at øge antallet af arbejdstimer. Reform om fleksjob har følgende indhold: • Midlertidige fleksjob • Omlægning af tilskuddet • Løn og øvrige arbejdsvilkår • Fastholdelsesfleksjob og sociale kapitler • Ledighedsydelse • Den aktive indsats for fleksjobvisiterede • Fleksjob til selvstændige Midlertidige fleksjob Der indføres en ny og målrettet fleksjobordning, hvor det offentlige tilskud omlægges, og hvor fleksjob som udgangspunkt bliver midlertidige. Personer under 40 år kan således højst få tildelt et fleksjob fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende ikke kommer til at kunne v

Recently converted files (publicly available):