• Document: OPINNÄYTETYÖ. JOBI ryhmäyttävät ja opetukselliset radat
  • Size: 16.07 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 18:21:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

OPINNÄYTETYÖ JOBI – ryhmäyttävät ja opetukselliset radat Rippikoulun toiminnallisten sisältöjen uudistaminen ja kehittäminen Joutjärven seurakunnassa Jenna Naukkarinen Nuorisotyön ja kansalaistoiminnan koulutusohjelma (210 op) 4 / 2016 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelman nimi TIIVISTELMÄ Työn tekijä Jenna Naukkarinen Sivumäärä 60 ja 62 liitesivua Työn nimi JOBI – ryhmäyttävät ja opetukselliset radat Ohjaava(t) opettaja(t) Tarja Jukkala Työn tilaaja ja/tai työelämäohjaaja Joutjärven seurakunta, Lasse Simpanen Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena on uudistaa ja kehittää Joutjärven seurakunnan rippileireillä käytettyjä toi- minnallisia menetelmiä sekä moninkertaistaa niiden määrää suuremmaksi vaihtoehtovalikoimaksi seu- rakunnan käyttöön. Toiminnallisilla menetelmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia ryhmäyttäviä ja opetuksellisia rastiratoja. Vanhoista uusiksi kehitetyistä sekä kokonaan uusista luoduista radoista koos- tetaan opas seurakunnan rippikoulujen käyttöön. Opas on suunnattu rippikouluissa työskenteleville opettajille, isostenisosille sekä isosille ja oppaan toiminnallisten rastiratojen kohderyhmänä ovat rippi- koululaiset. Joutjärven seurakunta kuuluu Lahden seurakuntayhtymään yhtenä viidestä paikallisseura- kunnasta ja sen rippikoulun suorittaa vuosittain 200–250 nuorta. Leirien yhteenlaskettu vetäjämäärä on vuosittain 100–120 henkilöä. Opinnäytetyön tietoperusta käsittelee rippikoulujen opetuksellisten sisältöjen nykytilaa ja suuntaa tule- vaisuudessa pohjaten kahteen rippikoulusuunnitelmaan sekä koulujen uuteen opetussuunnitelmaan 2016. Opetuksellisessa aspektissa on otettu huomioon erilaiset oppimisteoriat ja niiden näkyvyys käy- tännön opetustyössä rippikouluissa. Lisäksi erilaisia oppimistyylejä ja oppimisen areenoita on tarkastel- tu monipuolisen kuvan saamiseksi tiedossa olevista oppimismahdollisuuksista. Näiden elementtien yhdistelmä antaa laajan ymmärryksen rippikoulujen toiminnallisen sisällön vaatimille uudistuksille ja kehittämisenkohdille. Työn tarkempia ja yksityiskohtaisempia kehittämiskohtia tarkasteltiin teemahaastattelun keinoin sekä yksilö- että ryhmähaastattelun muodossa. Haastattelut toteutettiin Joutjärven seurakunnan nuoriso- työnohjaajalle sekä seitsemälle nuorelle, jotka kuuluvat seurakunnassa aktiivisesti käyviin ja vastuuta kantaviin nuoriin. Haastattelujen annit ovat monipuolisia, ideoivia sekä toisiaan tukevia. Ryhmähaastat- telu toimi eräänlaisena aivoriihenä ja siten erittäin tärkeänä työn tukena. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja sen produkti on kokoelma uudistetuista ja kehitetyistä rastiradoista Joutjärven seurakunnan rippileirejä varten. Produkti on opas ja sen nimi on JOBI - Joutjärven seura- kunnan rippikoulujen ryhmäyttävät ja opetukselliset radat. Opas sisältää 9 erilaista rastirataa kehiteltyi- nä kolmen rippileireillä käytetyn teeman ympärille: yhteistoiminta, lähetys & diakonia sekä sovitus & lunastus. Jokainen rata sisältää tarkan kuvauksen rastien sisällöistä, radan aikataulutuksesta, tarvitta- vasta henkilömäärästä, välineistöstä, lisähuomioita toteutusta varten sekä tarpeelliset liitteet. Opasta voi hyödyntää missä tahansa muussa seurakunnassa rippileirien toiminnallisten menetelmien käytön tukena, kuten myös muussa nuoria aktivoivassa toiminnassa. Oppaan ratakokonaisuuksilla on tarkoitus korvata osa perinteisemmistä opetusmalleista rippikoulussa ja tarjota näin mahdollisuuksia monipuoliseen kokemukselliseen oppimiseen. Asiasanat toiminnalliset menetelmät, kokemuksellinen oppiminen, rippileiri, rastirata, teemahaastattelu HUMAK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Program of Civic Activities and Youth Work ABSTRACT Author Jenna Naukkarinen Number of Pages 60 and 62 annexes Title JOBI – teamworking and educational paths Supervisor(s) Tarja Jukkala Subscriber and/or Mentor Joutjärvi congregation, Lasse Simpanen Abstract The target of the thesis is to renew and improve Joutjärvi congregation confessional camps used func- tional methods as well as to multiply their number to a bigger variety of choices to congregation´s use. The operational methods referred to are a variety of exercises promoting group spirit and the educa- tional paths cross. Developed from old to new, as well as entirely new compilation of tracks created to guide the use of the congregation´s confessional schools. The guide is aimed at those working in the confessional schools and manual operational control lines are targeted confessional school children. Joutjärvi congregation belongs to Lahti Parish Union as one of the five local congregations and its confirmation classes run each year 200–250 young people. The total number of the camps leaders is 100–120 people per year. D

Recently converted files (publicly available):