• Document: In gesprek over mentaal welbevinden. Handreiking bij gesprekken over Vreugde, Verbondenheid, Verhalen en Verdriet
  • Size: 1.06 MB
  • Uploaded: 2019-05-18 03:19:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

In gesprek over mentaal welbevinden Handreiking bij gesprekken over Vreugde, Verbondenheid, Verhalen en Verdriet In gesprek over mentaal welbevinden In gesprek over mentaal welbevinden Handreiking bij gesprekken over Vreugde, Verbondenheid, Verhalen en Verdriet Vilans, 2014 Colofon In gesprek over mentaal welbevinden Utrecht, mei 2014 Auteurs: Mariëlle Cuijpers, Herman Boers en Gerrit Jagt Vormgeving: Jean Klare | www.jeanklare.nl www.atlasvandebelevingswereld.nl Deze publicatie is mogelijk gemaakt met financiering van het ministerie van VWS. Vilans is het kenniscentrum voor langdurende zorg. Vilans ontwikkelt vernieuwende en prak- tijkgerichte kennis en versnelt de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voor- beelden succesvol door te voeren in de praktijk. Dat doen we samen met professionals, be- stuurders, cliënten en beleidsmakers. Zo houden we met elkaar de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar én van goede kwaliteit. Tegelijkertijd verbeteren we de kwaliteit van leven van men- sen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding. © 2014 Vilans www.zorgvoorbeter.nl/welbevinden Inhoud 1. Domein Mentaal Welbevinden 4 2. Huis van zin | gebied vreugde 8 3. Huis van contact | gebied verbondenheid 11 4. Huis van verhalen | gebied verhaal 14 5. Huis van troost | gebied verdriet 17 Meer informatie 22 1. Landkaart Domein Mentaal Welbevinden In gesprek over mentaal welbevinden D eze brochure is een aanvulling op de Landkaart Domein Men- taal Welbevinden. Met de landkaart De Landkaart Domein Mentaal Wel- bevinden is een onderdeel van het Reispakket Mentaal Welbevinden. helpt Vilans zorgmedewerkers Het totale reispakket bestaat uit: om bij te dragen aan het mentale • Landkaart Domein Mentaal Wel- welbevinden van hun cliënten. De bevinden landkaart inspireert om met cli- • Reisgids (brochure): Hoe voelt u ënten in gesprek te gaan over hun zich vandaag, met achtergrondin- levensverhaal en levensvragen. formatie over Mentaal Welbevin- Bijvoorbeeld over levensvragen die den en algemene gesprekstips aan de oppervlakte komen als je • Routekaarten: Handreikingen cliënt de laatste fase van zijn leven voor het gebruik van de Land- doormaakt: ‘Heb ik het wel goed kaart per doelgroep gedaan?’, ‘Wat heeft mijn leven nu • Ansichtkaarten: Groeten vanuit voor zin gehad?’, ‘Wat vind ik nu nog het Domein Mentaal Welbevinden belangrijk in het leven?’ • Zie ook www.zorgvoorbeter.nl/ welbevinden. Terugblikken op het eigen levens- verhaal helpt cliënten grip te krijgen Aandacht voor de cliënt op het hier en nu. Het kan houvast Aandacht tonen, er zijn voor je cliënt, en zingeving bieden. Aandacht voor vraagt om een open oog en oor en het levensverhaal en de levensvra- om gesprekken van mens tot mens. gen van je cliënt, verschaft toegang Hoe beter je de cliënt kent, hoe ge- tot een waardevolle bron van infor- makkelijker je afspraken over zorg matie. Je kunt beter aansluiten bij en ondersteuning maakt. De Land- de wensen van je cliënt en maakt kaart Domein Mentaal Welbevinden daardoor gemakkelijker afspraken helpt je daarbij. De kaart schetst over de ondersteuning die daarbij een landschap waar plaats is voor nodig is. Vreugde, Verbondenheid, Verdriet en Verhalen. Plaatsen en wegen op de kaart openen deuren naar herinne- ringen, gevoelens en mogelijk ook wensen. Op de kaart staan ook vier landhui- zen:– de Huizen van Verhalen, Zin, Contact en Troost – die uitkijken op 5 1. Landkaart Domein Mentaal Welbevinden de vier levensgebieden van het do- Enkele algemene tips: mein. De huizen staan symbool voor de ondersteuning die een zorgteam Voorbereiding kan bieden aan de cliënt. Als je eerst Goede voorbereiding is het halve de levensgebieden van de cliënt be- werk! ter kent, kun je daarna met de cliënt • Een goed gesprek vereist de afspraken maken over de te bieden juiste gespreksvaardigheden. Zie zorg. hiervoor www.zorgvoorbeter.nl/ In deze brochure staa

Recently converted files (publicly available):