• Document: DORACAKU I VOZITËSIT NEW YORK STATE DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES. Përktheu nga anglishtja: Blendi Saraçi, Almir Jajaga dhe Irena Fejsko
  • Size: 1.51 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 17:09:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF DORACAKU I VOZITËSIT MOTOR VEHICLES Përktheu nga anglishtja: Blendi Saraçi, Almir Jajaga dhe Irena Fejsko Përgaditja kompjuterike: Edmond Jajaga Janar 2017 Tabela e Përmbajtjeve PJESA E PARE: INFORMACJONE PER SHOFERET DHE PRONARET E AUTOMJETEVE .............................................................................................................. 3 KAPITULLI 1 – PATENTAT E SHOFEREVE .................................................................. 3 KAPITULLI 2 - SI TA MBASH PATENTEN ................................................................... 17 KAPITULI 3 - ZOTERIM I NJE AUTOMJETI ................................................................. 26 PJESA E DYTE: RREGULLAT E RRUGES .................................................................. 33 KAPITULLI 4: KONTROLLI I QARKULLIMIT ................................................................ 33 Sinjalet për kalimin e hekurudhës .......................................................................... 38 Kufizimet anësore dhe vijat e korsive ..................................................................... 38 Ç‟ka tregojnë disa vija të korsive: ........................................................................... 39 KAPITULLI 5 – KRYQËZIME DHE KTHESA ................................................................ 42 Ja shembuj të rregullave të së drejtës të kalimit:.................................................... 42 KTHIM DJATHTAS: ............................................................................................... 45 KTHIM MAJTAS NGA RRUGË ME NJË DREJTIM NË RRUGË ME NJË DREJTIM: ............................................................................................................................... 45 KTHIM MAJTAS NGA RRUGË ME NJË DREJTIM Në RRUGË ME DY KORSI: ... 45 KTHIM MAJTAS NGA RRUGË ME DY DREJTIME NE RRUGË ME DY DREJTIME: ............................................................................................................................... 45 KTHIM MAJTAS NGA RRUGË ME DY DREJTIME NË RRUGË ME NJË DREJTIM ............................................................................................................................... 46 KTHIM MAJTAS NGA RRUGë ME DY DREJTIME Në AUTOSTRADë ME KATëR KORSI: ................................................................................................................... 46 Për të bërë kthim me tre pika: ................................................................................ 47 KAPITULLI 6 – SI TË TEJKALONI ................................................................................ 49 KAPITULLI 7 – PARKIMI PARALEL.............................................................................. 53 Nuk mund të parkoni, qëndroni ose ndaloni: .......................................................... 55 Parkimi ose qëndrimi nuk lejohet: .......................................................................... 55 PJESA 3 – KESHILLA PËR VOZITJE TË SIGURTË .................................................... 58 KAPITULLI 8 – VOZITJE MBROJTËSE ........................................................................ 58 Kur konfrontoheni me ndonjë vozitës agresiv: ....................................................... 59 Për tu shmangur që të mos bëheni vozitës agresiv: ............................................... 60 Tërbmi i rrugës mund të përfshijë:.......................................................................... 61 Shenjat e Lodhjes .................................................................................................. 66 Kundërmasat efektive ............................................................................................ 67 Veprime për vozitësin e përgjumur......................................................................... 68 Dënimet për shkruajtjen e mesazheve, përdorimin e paisjeve elektronike ............. 68 KAPITULLI I 9 – ALKOHOLI DHE NARKOTIKË TË TJERA ........................................ 71 KUNDËRVAJTESIT E PËRSËRITUR .................................................................... 77 Zero tolerancë për shoferët nën 21 vjet ................................................................. 78 Blerja ilegale e pijeve që përmbajnë alkohol .......................................................... 78 Ligji per permbajtje të hapur ................................................................................... 78 Programi per ndezje „‟interlock‟‟ ............................................................................. 78 Ligji i Leandrës ....................................................................................................... 79 KAPITULLI 10 – KUSHTET SPECIALE TË VOZITJES................................................

Recently converted files (publicly available):