• Document: Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt
  • Size: 220.1 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 08:05:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany przez Zespół pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (wersja z 15.12.2011 r.) Wersja z 15.12.2011 r. SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 4 NAUCZANIE I WYCHOWANIE 40 Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące nauczania i wychowania oraz pracy dydaktycznej 41 Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 42 Realizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 43 Uczniowie i wychowankowie 44 Poradnia pedagogiczno-psychologiczna (psycholog / pedagog szkolny) 45 Warsztaty szkolne i nauczanie zawodu 5 ŚRODKI NAUCZANIA ORAZ BAZA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 50 Pomoce naukowe 51 Biblioteka szkolna 52 Pracownie szkolne 6 ŻYCIE SZKOLNE LUB PLACÓWKI 60 Gazetka szkolna 61 Akcje i imprezy szkolne 62 Uroczystości szkolne i rocznicowe 63 Kroniki i monografie ------------------------------------------------------------------------- 2 *) niepotrzebne oznaczenie kategorii archiwalnej usunąć po ustaleniu – w porozumieniu z miejscowo właściwym archiwum państwowym – czy podmiot wytwarza dokumentację kwalifikującą się do materiałów archiwalnych. **) niepotrzebne usunąć po ustaleniu, czy podmiot zobowiązany jest do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt. Wersja z 15.12.2011 r. Symbole Hasło klasyfikacyjne Oznaczenie Uszczegółowienie hasła klasyfikacyjne kategorii klasyfikacyjnego archiwalnej I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 W ramach grupy rzeczowej „00 Gremia kolegialne” proponuje się następujące klasy Rada Szkoły A / BE25*) Rada Pedagogiczna A / BE25*) Rada Rodziców A / BE25*) Samorząd uczniowski A / BE25*) Brzmienie kolumny 7 dla klasy 0145 0145 Prenumerata czasopism i innych B5 nie prowadzona przez bibliotekę placówki, zob. klasa 512 publikacji W ramach grupy rzeczowej „01 Organizacja” proponuje się dodatkową klasę 016 Organizacja jakości żywienia A / BE25*) w tym jadłospisy i system HACCP W ramach grupy rzeczowej „11 Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia” proponuje się dodatkową klasę 113 Postępowanie w sprawie awansu BE10 / B10*) przy czym akta dotyczące poszczególnych pracowników nauczyciela można odłożyć do akt osobowych danego pracownika Brzmienie kolumny 7 dla klasy 122 122 Legitymacje służbowe B5 w tym rejestr wydanych legitymacji, sprawy duplikatów, zwrócone legitymacje, itp. Legitymacje uczniowskie klasyfikuje się przy klasie 4316 Brzmienie hasła klasyfikacyjnego o symbolu 14 14 Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych (w tym nauczycieli) W ramach grupy rzeczowej „175 Opieka zdrowotna” proponuje się dodatkową klasę 1752 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli B10 W ramach grupy rzeczowej „22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów” proponuje się dodatkową klasę 225 Ewidencja pobytu

Recently converted files (publicly available):