• Document: WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
  • Size: 1.22 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 15:26:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 13 stron (zadania 1–24). Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Następnie wpisz swój kod. Czas pracy: 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 60 minut 4. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem. Nie używaj korektora. 5. W każdym zadaniu wyboru wielokrotnego wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zaznacz ją znakiem X, np.: A. I i III B. II i IV C. III i IV D. I i II 6. W zadaniach typu prawda / fałsz lub tak / nie zaznacz właściwe odpowiedzi P / F lub T / N znakiem X, np.: P / F lub T / N 7. W zadaniach na dobieranie do informacji oznaczonych liczbą dobierz informacje oznaczone odpowiednią literą i zaznacz tę literę znakiem X, tak jak w zadaniach wyboru wielokrotnego. 8. W zadaniach z luką wpisz w odpowiednie luki litery lub liczby oznaczające właściwe odpowiedzi. 9. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, to błędne zaznaczenie otocz kółkiem i wybierz inną odpowiedź, np.: A. I i III B. II i IV C. III i IV D. I i II 10. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać miejsce opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. Powodzenia! Mapa i ilustracje do zadania 1. Źródło: Fotochannels/Corbis/Nik Wheeler; BE&W/RMN/Lewandowski Herve. Zadanie 1. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Ilustracje przedstawiają obiekty kultury powstałe na terenie oznaczonym na mapie numerem A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Zadanie 2. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie religie monoteistyczne, to: A. judaizm → islam → chrześcijaństwo. B. chrześcijaństwo → judaizm → islam. C. islam → chrześcijaństwo → judaizm. D. judaizm → chrześcijaństwo → islam. Strona 2 z 13 Ilustracje do zadania 3. 1. 2. 3. 4. Źródło: Medium/TopFoto/Werner Forman Archive; Shutterstock.com/Luba; Shutterstock.com/ maratr; Shutterstock.com/Igor Bulgarin. Zadanie 3. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Elementy kultury charakterystyczne dla cesarstwa bizantyjskiego przedstawiają ilustracje oznaczone numerami A. 1. i 4. B. 2. i 3. C. 3. i 4. D. 1. i 2. Strona 3 z 13 Zadanie 4. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Pierwsze roczniki i kroniki powstałe na ziemiach polskich spisano w języku A. łacińskim. B. polskim. C. czeskim. D. niemieckim. Zadanie 5. Przyporządkuj każdemu z podanych opisów odpowiadającą mu funkcję średniowiecznego miasta, wybierając spośród oznaczonych literami A–C. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane funkcje. 5.1. Wypełnione kramami Sukiennice zajmowały centralne miejsce na A B C rynku Krakowa. Na parterze lokowali się handlarze suknem, na pię- trze handlowano drobnymi wyrobami z metalu, gliny czy drewna. 5.2. Na położonym nieopodal rynku wzgórzu wawelskim wzniesiono A B C siedzibę królów polskich. To tutaj monarchowie przyjmowali zagra- niczne poselstwa, zawierali traktaty i wypowiadali wojny. A. Polityczna. B. Kulturowa. C. Gospodarcza. Zadanie 6. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące wielkiej wojny z zakonem krzyżackim z lat 1409–1411 są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. W trakcie konfliktu zbrojnego Litwa utraciła leżącą nad Bałtykiem Żmudź. P F W efekcie wojny Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego. P F Zadanie 7. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. W okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447–1492) Turcy A. podpisali pokój w Karłowicach. B. zwyciężyli w bitwie pod Warną. C. zdobyli Konstantynopol. D. ponieśli klęskę pod Wiedniem.

Recently converted files (publicly available):