• Document: KOMPLETACJA OKUCIA do okien drewnianych KOMPLETACJA OKUCIA do okien tworzywowych ZASUWNICE NARO NIKI, KOÑCÓWKI RYGLE, ZASUWNICE NARO NE
  • Size: 8.34 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 20:29:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 KOMPLETACJA OKUCIA do okien drewnianych 2 KOMPLETACJA OKUCIA do okien tworzywowych 3 ZASUWNICE 4 NARO¯NIKI, KOÑCÓWKI RYGLE, ZASUWNICE NARO¯NE 5 ROZWÓRKI, RAMIONA ROZWÓREK 6 ZAWIASY 7 ZACZEPY 8 AKCESORIA elementy uzupe³niaj¹ce 9 ZAWIASY CZOPOWE TAKT-150 10 Zamykacz dŸwigniowy do okien i naœwietli 11 12 13 KONSERWACJA OKUCIA INSTRUKCJE OKUWANIA 14 WYKAZ SZABLONÓW APROBATY I 15 ŒWIADECTWA R Szanowni Pañstwo! Producenci okien i u¿ytkownicy okuæ stolarki otworowej! Fabryka Elementów Wyposa¿enia Budownictwa "Metalplast-Z³otów" w Z³otowie S.A. jest partnerem, z którym rozwi¹¿ecie Pañstwo problemy techniczne przy produkcji okien. W oparciu o wieloletnie doœwiadczenie, wspó³pracê z wiod¹cymi firmami zagranicznymi bran¿y okuciowej, proponujemy szerok¹ gamê nowoczesnych okuæ, w tym polski system okuæ obwodowych "ROMB" do okien i drzwi balkonowych, porównywalny z okuciami renomowanych firm zagranicznych. System ten mo¿e byæ stosowany do okien drewnianych i tworzywowych w zakresie wymiarów Hw 360÷2400 i Sw 290÷1450. Dla dok³adniejszego zapoznania siê z ofert¹ naszej produkcji zapraszamy do bezpoœrednich kontaktów w zak³adzie, gdzie nasi specjaliœci udziel¹ Pañstwu wyczerpuj¹cych informacji. Nasz¹ filozofi¹ jest Wasz sukces. Wspó³praca z nami to pewne efekty ekonomiczne. Wyroby nasze mo¿na nabyæ równie¿ u dealerów Fabryki w wielu miastach na terenie kraju. Z wyrazami szacunku Prezes in¿. Józef Murawski R INFORMACJE okucie "ROMB" Okucie obwodowe "ROMB” s³u¿y do zamykania, rozwierania i uchylania skrzyde³ okiennych. Funkcjê sterowania pe³ni klameczka. Elementy okucia wbudowane s¹ w ramiaki skrzyd³a i oœcie¿nicy. Okucie mo¿e byæ stosowane w oknach drewnianych i tworzywowych. DANE TECHNICZNE: Maksymalny ciê¿ar skrzyd³a 100 kg (130 kg - wersja ciê¿ka ) Szerokoœæ rowka (okucia) 16 mm Odleg³oœæ osi klameczki od czo³a 15 mm Wysokoœæ czopa od czo³a 8 mm Skok czopa 2×17 mm Rozstaw otworów pod wkrêty w klameczce 43 mm Nale¿y przestrzegaæ zale¿noœci Sw/Hw <1,5 Okucie posiada blokadê eliminuj¹c¹ mo¿liwoœæ przemieszczenia klamki w po³o¿enie "rozwierane" z po³o¿enia skrzyd³a bêd¹cego w stanie uchylonym (blokada w rozwórce). Mo¿liwe jest zamontowanie blokady zasuwnicy uniemo¿liwiaj¹cej przesterowanie okucia z po³o¿enia "rozwierane" w po³o¿enie “uchylone” przy rozwartym skrzydle. Okucie do okien bezs³upkowych "ROMB” s³u¿y do zamykania, rozwierania skrzyde³ okiennych. Funkcjê sterowania pe³ni dŸwignia. Elementy okucia wbudowane s¹ w ramiaki skrzyd³a i oœcie¿nicy. Okucie mo¿e byæ stosowane w oknach drewnianych i tworzywowych. DANE TECHNICZNE: Maksymalny ciê¿ar skrzyd³a 100 kg (130 kg - wersja ciê¿ka ) Szerokoœæ rowka (okucia) 16 mm Skok suwaka rygluj¹cego 8 mm W celu ³atwiejszego dobierania i kompletacji okucia zalecamy korzystanie z komputerowego programu doboru okuæ, który jest kompatybilny z programem doboru detali dla okna Stolcad wersja 8.2 Wszystkie uwagi dotycz¹ce niniejszego katalogu oraz naszych wyrobów prosimy kierowaæ do dzia³u marketingu tel. (0 67) 263 24 67 e-mail: fewb-zlo@pi.onet.pl www.metalplast-zlotow.com.pl 2 R INFORMACJE okucie "ROMB" Fabryka nasza wdro¿y³a system zarz¹dzania jakoœci¹ i ochron¹ œrodowiska w oparciu o wymagania norm miêdzynarodowych serii: ISO 9001 i 14001. System ten obejmuje: - rozwój konstrukcji wyrobów - produkcjê - kontrolê i badania - jego u¿ytkowanie, eksploatacjê i serwis - gwarancjê i obs³ugê reklamacji - ponadto dzia³ania naszej Fabryki nakierowane s¹ na minimalizowanie wp³ywu produkcji na ochronê œrodowiska. Posiadamy tak¿e akredytacjê laboratorium badawczego wg PN EN-45001, co gwarantuje nam kompleksowe badanie produkowanych wyrobów. Okucie “ROMB” jest produktem krajowym a stosowanie go daje preferencje przy sk³adaniu zamówieñ publicznych zgodnie z rozp. Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r. (Dz. U. nr 140, poz. 776) Fabryka posiada certyfikaty zgodnoœci z dokumentami odniesienia co upowa¿nia firmê do oznaczania produkowanych wyrobów znakiem budowla

Recently converted files (publicly available):