• Document: REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU
  • Size: 4.37 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 16:17:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

IX SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Katedra Procesów Budowlanych Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach GÓRAŻDŻE CEMENT HEIDELBERGCEMENT Group REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Gliwice 2007 KOMITET PROGRAMOWY Przewodniczący: prof. dr hab. inż. JANUSZ SZWABOWSKI Politechnika Śląska inż. ANDRZEJ BALCEREK Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże CEMENT S.A. Członkowie: mgr inż. CZESŁAW NIERZWICKI Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Górażdże CEMENT S.A. dr hab. inż. JACEK GOŁASZEWSKI Politechnika Śląska doc. dr inż. EDWARD KON Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dr hab. inż. ZBIGNIEW GIERGICZNY Górażdże CEMENT S.A. Sekretariat sympozjum: BARBARA PAJER Katedra Procesów Budowlanych Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice tel. (0-32) 237-22-94 fax (0-32) 237-27-37 e-mail: rb4@polsl.pl 2 SPIS TREŚCI REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU I sesja Przewodniczący sesji - prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski Politechnika Śląska 1. Wpływ rodzaju popiołu lotnego na właściwości mieszanki betonowej - str. 5 - dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, mgr inż. Tomasz Pużak, Górażdże Cement S.A. 2. Kruszywa z recyklingu betonu a konsystencja mieszanki betonowej - str. 15 - dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Górażdże Cement S.A., mgr inż. Artur Golda, Betotech Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 3. Beton po europejsku - str. 27 - doc.dr inż. Edward Kon, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 4. Technologia wykonywania posadzek fibrobetonowych - str. 37 - dr inż. Artur Łagosz, AGH Kraków 5. Tendencje rozwojowe betonów samozagęszczalnych – badania i wymagania -str.53 - dr inż. Maria Kaszyńska, Politechnika Szczecińska II sesja Przewodniczący sesji - dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny Górażdże Cement S.A. 1. Objętość zaczynu cementowego w mieszance a reologiczne efekty działania superplastyfikatorów - str. 65 - dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska 2. Badania losowości dystrybucji włókien w mieszankach na spoiwach cementowych - str. 77 - dr inż. Tomasz Ponikiewski, Politechnika Śląska 3. Wpływ składu zaczynu na efektywność domieszki napowietrzającej - str. 87 - dr inż. Beata Łaźniewska, Politechnika Śląska 4. Właściwości reologiczne betonów samozagęszczalnych wysokiej wytrzymałości - str. 105 - dr inż. Maciej Urban, Politechnika Krakowska 3 4 IX SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Gliwice 2007 Zbigniew Giergiczny1 Tomasz Pużak2 WPŁYW RODZAJU POPIOŁU LOTNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ 1. Wprowadzenie Popioły lotne jako uboczne produkty spalania węgla są ważnym i cennym surowcem dla przemysłu materiałów budowlanych, zwłaszcza dla producentów cementu i betonu. Ma to swoje odzwierciedlenie w obowiązujących normach, które precyzyjnie określają wymagania dla popiołu stosowanego jako dodatek do cementu [1] lub betonu [2]. W ostatnich latach, oprócz typowych popiołów lotnych powstałych ze spalania pyłu z węgla kamiennego lub brunatnego, powstają nowe rodzaje popiołów, które są mieszaniną produktów równoczesnego spalania węgla i procesu odsiarczania gazów (popioły połączone z produktami suchych metod odsiarczania spalin i popioły z palenisk fluidalnych). Są to materiały które nie spełniają obowiązujących norm, ale jednocześnie stosowane jako dodatek do betonu (popioły z palenisk fluidalnych) na podstawie aprobat technicznych [3,4]. Przedmiotem badań autorów było określenie wpływu rodzaju popiołu lotnego na kształtowanie się właściwości mieszanki betonowej. W badaniach stosowano dwa rodzaje popiołu lotnego; krzemionkowy spełniający wymagania normy PN-EN 450-1:2006 oraz popiół z paleniska fluidalnego. Do przygotowania mieszanki betonowej zastosowano cementy: cement portlandzki CEM I 32,5R, cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R oraz cement hutniczy CEM III/A 32,5N –LH/HSR/N

Recently converted files (publicly available):