• Document: Fyzikální veličina. H u s t o t a
  • Size: 3.96 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 06:41:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Fyzika 6.ročník ZŠ Fyzikální veličina H u s t o t a Page 1 Tento chyták jistě znáš !!! Co je těžší - kilogram uhlí nebo kilogram polystyrenu? kilogram železa nebo kilogram peří? Jsou stejně těžké, ale např. kilogram polystyrenu má mnohem větší objem než kilogram železného závaží. Page 2 Při porovnávání, která ze tří látek je „těžší“, musíme porovnávat hmotnosti stejných objemů: hliník železo měď 1 cm3 1 cm3 1 cm3 2,7 g 7,8 g 8,9 g Pak budeme říkat, že různé látky mají různou hustotu. Která z látek na obrázku výše má největší hustotu? Hustota dané látky je určena hmotností tělesa o objemu 1 cm3 z této látky. Page 3 Co je to hustota? • hustota (látky) je fyzikální veličina, která vyjadřuje poměr hmotnosti a objemu dané látky • hodnoty hustoty některých látek najdeme v MFCH tabulkách – označujeme ji řeckým písmenem ρ (ró) – měříme ji v jednotkách: • (kg/m3), (g/cm3) Page 4 Výpočet hustoty hmotnost převodový látky měřená trojúhelník v kg nebo g hustota látky měřená objem látky měřený v kg/m3 nebo v g/cm3 v m3 nebo cm3 Page 5 Zkuste Platí tedy odpovědět na otázku – jaká je hustota vztahy: 1látek: g/cm3 = 1000 kg/m3 a 1 kg/m3 = 0,001 g/cm3 hliník železo měď 1 cm3 1 cm3 1 cm3 2,7 g 7,8 g 8,9 g hustota železa je 7,8 g/cm3 hustota hliníku je 2,7 g/cm3 hustota mědi je 8,9 g/cm3 Platí:  železa = 7,8 g/cm3 = 7 800 kg/m3  hliníku= 2,7 g/cm3 = 2 700 kg/m3  mědi = 8,9 g/cm3 = 8 900 kg/m3 Page 6 Co ovlivňuje hustotu látky? Hustoměr • hustotu látky lze ovlivnit: – snížením nebo zvýšením teploty nebo tlaku – jejím znečištěním (tzn. přidáním jiných látek) • měření hustoty látek: – u kapalin: • pomocí přístroje, který se nazývá hustoměr – u pevných látek: • látku nejprve zvážíme • vložíme ji do kapaliny o známém objemu a odečtením známého a výsledného objemu zjistíme její objem • hmotnost a objem dosadíme do vzorce pro výpočet hustoty Page 7 1. Příklad: Vypočtěte hustotu dané látky, když víte, že její hmotnost byla 250 g a objem byl 250 ml. V tabulkách najděte, o jakou látku pravděpodobně jde. Zápis: Výpočet: V = 250ml= 250 cm3 m = 250g ρ = m/V ρ = ? (g/cm3) ρ = 250/250 ρ = 1g/cm3 = 1 000 kg/m3 Odpověď: Výsledná hustota 1 000 kg/m3 odpovídá přibližně hustotě vody. Page 8 2. Příklad: Jaká bude hmotnost krychličky zlata, která má objem 8 cm3? Hustotu zlata najděte v MFCH tabulkách! Zápis: V = 8cm3 = 0,000 008 m3 Výpočet: m = ? (kg) ρ = 19 300 kg/m3 ρ = m/V → m = ρ*V m = 0,000 008*19 300 ρ = 0,1544 kg → 154,4 g Krychlička zlata o objemu 8 cm3 bude vážit 154,4 g. Page 9 3. Příklad Jaký bude objem kapky rtuti v teploměru o hmotnosti 14 g? Hustotu si vyhledejte v MFCH tabulkách. Zadání: Výpočet: m = 14 g ρ = 13 500 kg/m3 = 13,5 g/cm3 ρ = m/V → V = m/ρ V = ? (cm3) V = 14/13,500 V = 1,037 cm3 = 1,037 ml Objem kapky rtuti o hmotnosti 14 g je přibližně 1,037 ml. Page 10 Zajímavost … V tomto moři se neutopíte. Voda v něm je podstatně těžší než obyčejná voda mořská. V tak těžké kapalině není možné se utopit; hmotnost našeho těla je totiž znatelně menší než hmotnost stejného objemu velmi slané vody a proto podle Archimédova zákona nemůže se člověk v Mrtvém moři potopit. Takové moře je na zemi známé lidstvu již od pradávných dob. Je to proslulé Mrtvé moře v Izraeli. Jeho voda je neobyčejně slaná, takže v ní nemůže žit žádný živý organizmu. Obsah soli je zde 27 %, oproti jiným mořím, kde dosahuje max. 2-3 %. Dohromady se množství soli v tomto

Recently converted files (publicly available):