• Document: Alergia pokarmowa Część III Orzechy
  • Size: 63.7 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 15:33:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Artykuł poglądowy/Review paper Alergia pokarmowa Część III – Orzechy Food allergy Part III – Nuts Edward Rudzki Katedra i Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Maria Błaszczyk Post Dermatol Alergol 2006; XXIII, 2: 79–83 Streszczenie W pracy omówiono następujące zagadnienia: 1) epidemiologię alergii na orzechy z uwzględnieniem osobliwości uczulenia u dzieci i dorosłych; 2) orzechy arachidowe, orzechy drzewne, migdały i kasztany; 3) skryte źródła orzechów; 4) silne odczyny anafilaktyczne po orzechach; 5) zespół alergii jamy ustnej (OAS); 6) zespół lateksowo-owocowy; 7) inne objawy uczulenia na orzechy; 8) alergeny orzechów; 9) reakcje krzyżowe; 10) rozpoznawanie alergii na orzechy. Słowa kluczowe: orzechy arachidowe, orzechy drzewne, migdały, kasztany. Abstract In the paper the following questions are discussed: 1) epidemiology of nut allergy including particularity of sensitivity in children and adult patients; 2) peanuts, tree nuts, almonds and chestnuts; 3) hidden sources of nuts; 4) strong anaphilactic reactions to nuts; 5) oral allergy syndrome (OAS); 6) fruit-latex syndrome and chestnuts; 7) other symptoms of sensitivity to nuts; 8) nuts allergens; 9) cross-reactions between nuts; 10) diagnosis of nut allergy. Key words: peanuts, tree nuts, almonds, chestnuts. Rodzaje uczulających orzechów ją się i dotykają gruntu. Już przed 3 tysiącami lat był to sma- Alergizuje blisko 15 rodzajów orzechów, ale koło po- kołyk Indian. W Europie orzechy te stały się modne dopie- łowy wszystkich przypadków nadwrażliwości jest spowo- ro w XX w. Orzechy arachidowe są używane do różnych po- dowana orzechami arachidowymi. W naszym klimacie traw, w postaci całego owocu lub wyciśniętego zeń tzw. główne znaczenie kliniczne mają orzechy laskowe, wło- masła arachidowego, które jest głównym powodem nad- skie, kasztany i migdały. Nadwrażliwości na orzechy zwy- wrażliwości na te orzechy dzieci przed 3. rokiem życia. Ma- kle towarzyszy alergia na inne pokarmy lub na aeroaler- sło arachidowe jest także dodawane do niektórych bielideł geny [1]. Uczulające orzechy rosną na drzewach nieraz czy szamponów i w tej postaci niekiedy (ogromnie rzadko) pod względem filogenetycznym bardzo odległych od sie- uczula kontaktowo. Zarówno orzechy, jak i otrzymane z nich bie. W przypadku orzechów arachidowych drzewa te na- masło są bardzo silnymi alergenami pokarmowymi. Nato- leżą do rodziny Leguminosae (Fabaceae), w przypadku mig- miast olej arachidowy, jeżeli jest prawidłowo otrzymany, dałów i pistacji – Rosaceae, w przypadku laskowych – nie zawiera białek i w związku z tym nie uczula [3]. Corylaceare, a w przypadku brazylijskich – Lecithidaceae. W nadwrażliwości na orzechy arachidowe atopia pre- Botanicy orzechami nazywają suche owoce pochodzące dysponuje do cięższych odczynów alergicznych, nie stwier- z więcej niż jednego słupka [2]. dzono jednak, aby omawiana nadwrażliwość była u ato- Jak wspomniano, najsilniej alergizują orzechy arachi- pików częstsza niż w przeciętnej populacji. Uczulenie to dowe (ziemne) i one powodują najcięższe objawy klinicz- jest rzadsze u dorosłych niż u dzieci, ale różnica ta jest ne. Rosną na pochodzącym z Brazylii i Paragwaju drzewie znacznie mniejsza niż w alergii na mleko krowie czy na ja- Arachia hypogea. Obecnie ich głównym producentem są ja kurze. Niektórzy autorzy twierdzą nawet, że rzadko ob- Stany Zjednoczone. Nazwa ziemne pochodzi stąd, że gałę- serwuje się ludzi dawniej alergicznych na omawiane orze- zie drzew pod ciężarem obficie rosnących orzechów ugina- chy, którzy później je dobrze znoszą [4], ale zdecydowa- Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Edward Rudzki, Katedra i Klinika Dermatologiczna, Akademia Medyczna, ul. Koszykowa 82a, 02-008 Warszawa, tel. +48 22 502 13 24, faks +48 22 502 21 06 Postępy Dermatologii i Alergologii XXIII; 2006/2 79 Edward Rudzki na większość badaczy przytacza odmienne obserwacje. Choć alergizacja niekiedy następuje in utero lub w następ- Tak np. spośród 120 dzieci uczulonych na orzechy arachi- stwie karmienia piersią (w mleku matek zostały wykryte dowe w wieku roku, alergia utrzymywała się tylko u 68 alergeny orzechów arachidowych), to jednak dane te w 6. roku życia [5]. Również w innym materiale klinicznym wskazują na dużą rolę skrytych źródeł w pows

Recently converted files (publicly available):