• Document: Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne
  • Size: 4.87 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 14:01:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wprowadzenie....................................................................................................... 3 Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ...... 3 Struktura i sposób korzystania z publikacji ............................................................ 5 Cele i adresaci publikacji ..................................................................................... 6 Część I Praca socjalna z osobą lub rodziną ................................................................ 8 1. Podstawy aksjologiczne pracy socjalnej ........................................................ 8 2. Relacje, zmiana i opór przed zmianą w pracy socjalnej ................................... 9 3. Metodyczne postępowanie w pracy socjalnej z osobami i rodzinami ................16 4. Praca socjalna jako proces - dynamiczny charakter pracy socjalnej.................33 5. Działania w pracy socjalnej ........................................................................36 6. Działania interwencyjne w pracy socjalnej ...................................................38 7. Ramy czasowe postępowania metodycznego w pracy socjalnej ......................39 8. Miejsce świadczenia pracy socjalnej ............................................................40 9. Dodatkowe wskazówki praktyczne ..............................................................40 Część II Praca socjalna w wybranych obszarach problemowych/ z wybranymi grupami osób ...................................................................................................................46 1. Wskazówki do pracy socjalnej prowadzonej w obszarze problemów opiekuńczo – wychowawczych (rodziny z dziećmi oraz rodzice, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej) .......................................................................................................47 2. Wskazówki w prowadzeniu pracy socjalnej w obszarze problemu przemocy w rodzinie ............................................................................................................58 3. Wskazówki w prowadzeniu pracy socjalnej w obszarze problemów związanych z pozostawaniem bez pracy ...................................................................................76 4. Wskazówki do pracy w obszarze problemów niepełnosprawności ..........................84 5. Wskazówki dotyczące pracy socjalnej z osobami starszymi ............................. 102 Część III Warunki organizacyjne zapewniające odpowiednią jakość pracy socjalnej ..... 114 1. Wstęp – założenia podstawowe ................................................................ 114 2. Kompetencje w pracy socjalnej. ............................................................... 115 3. Rekrutacja ............................................................................................. 118 4. Doskonalenie zawodowe w pracy socjalnej ................................................ 120 5. Nadzór merytoryczny jako niezbędny element doskonalenia zawodowego ..... 126 6. Rozwiązania organizacyjne w pracy socjalnej ............................................. 134 Część IV Wdrażanie standardu usługi .................................................................... 148 1. Wdrożenie standardu usługi jako proces wdrożenia i kierowania zmianą ........ 148 2. Opór wobec zmiany ................................................................................ 148 1 3. Wdrażanie standardu w praktyce ................................................................. 149 Dodatek nr 1. Narzędzia pracy socjalnej. Techniki wykorzystywane w badaniu sytuacji osoby lub rodziny. .............................................................................................. 154 1. Narzędzia wykorzystywane w metodycznym postępowaniu w pracy socjalnej i ich funkcje. Zakres dokumentowanych informacji ..................................................... 154 2. Techniki wykorzystywane w badaniu sytuacji osoby lub rodziny – praktyczne wskazówki dla pracownika socjalnego ................................................................ 161 3. Narzędzia pracy socjalnej ........................................................................ 164 3.1. Wskazówki w zakresie wykorzystania narzędzi ........................................ 164 3.2. Wykaz na

Recently converted files (publicly available):