• Document: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ( рр.)
  • Size: 5.23 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 18:19:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА На правах рукопису БОДНАР ВІКТОР БОГДАНОВИЧ УДК: 2(477.85) – 9"1944–1985" ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1944 – 1985 рр.) Спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Балух Василь Олексійович Чернівці – 2016 1 ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Стан наукової розробки проблеми 10 1.2. Джерельна база 18 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2. ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ ЦЕРКОВ: ЧИННИКИ І НАСЛІДКИ 2.1. Становище Руської Православної Церкви в 27 Чернівецькій області впродовж другої половини 40-х– першої половини 60-х рр. ХХ ст. 2.2. Діяльність органів радянської влади щодо зменшення 60 впливу Руської Православної Церкви в період «застою» 2.3. Маргіналізація неправославних традиційних конфесій 92 Висновки до розділу 2 109 РОЗДІЛ 3. РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНСЬКИХ ЦЕРКОВ 3.1. Специфіка розбудови структур євангельських 112 християн-баптистів 3.2. Відстоювання християнами віри євангельської 135 (п’ятидесятниками) та назарянами своєї релігійної ідентичності 3.3. Опір політиці атеїзації громад адвентистів сьомого 141 дня 3.4. Підпільна діяльність свідків Єгови 162 Висновки до розділу 3 169 ВИСНОВКИ 171 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 177 ДОДАТКИ 206 2 ВСТУП Актуальність теми дослідження. У період незалежності України в нашій державі помітно активізувалося релігійне життя. Особливо це стосується регіонів, де в часи існування радянської влади, попри обмеження й переслідування, конфесії зуміли зберегти мережу своїх громад і релігійні традиції. До таких відноситься Чернівецька область, релігійне життя якої відзначалося в минулому й відзначається нині значними особливостями. Хоча серед інших областей України вона є найменшою за кількістю населення, однак за густотою релігійних громад посідає друге місце після Закарпатської. Її релігійне життя відзначається і великим різноманіттям, що обумовлено як ос

Recently converted files (publicly available):