• Document: Mobbing i bullying a poczucie bezpieczeństwa w szkole
  • Size: 794.27 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 11:00:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Józefa Szujskiego 25, tel: 14 622 27 96, 14 636 27 96 www.sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl, sppt@poczta.onet.pl „Mobbing i bullying a poczucie bezpieczeństwa w szkole” Raport z badań ankietowych w tarnowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych Agnieszka Latos Tarnów 2011 1 Wstęp W niniejszym raporcie przedstawiamy wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w tarnowskich szkołach w wiosną 2011 roku. Ankieta dotyczyła zjawiska mobbingu i bullyingu w gimnazjach i szkołach podstawowych. Angielska terminologia została użyta nieprzypadkowo ponieważ trudno znaleźć w języku polskim odpowiedniki tych słów, które określałyby całość zachowań uczniów, które były przedmiotem badania. Pojęcia używane w badaniach W raporcie pojawiają się pojęcia, które są bardzo istotne dla badań, aby zrozumieć ich wpływ poniżej przedstawiono ich znaczenie. Mobbing – z angielskiego „to mob” oznacza „otoczyć, zaatakować, napadać, dokuczać”. Słowo to zaczerpnięte zostało z łacińskiego „mobile vulgus” (chwiejny tłum). Początkowo termin ten odnosił się do molestowania w pracy, później rozszerzono jego znaczenie także na specyficzne zachowania przemocowe w innych miejscach, w szczególności w szkole. Mobbing w szkole oznacza szereg działań przemocowych stosowanych przez jednostkę lub grupę wobec jednostki, charakterystyczne jest to, że w dużej mierze jest to rodzaj przemocy psychicznej, mniej fizycznej. Jest to wieloetapowy proces podczas, którego sprawca (mobber) stosuje różne metody manipulacji od najbardziej wysublimowanych (prawie niezauważalnych przez ofiarę) po najbardziej drastyczne powodujące izolacje społeczną ofiary, dramatyczny spadek jej samooceny, a w uczuciach i emocjach: poczucie skrzywdzenia, alienacji, bezsilności, niewyartykułowanej złości. Przedłużający się taki stan psychiczny może prowadzić do chorób somatycznych (min. zaburzenia układu pokarmowego) i psychicznych. Mobbing często przybiera formę wyizolowania jednostki z grupy wbrew jej woli. Ponieważ przybiera często formę zachowań „nie wprost” jest trudniejszy do wykrycia przez dorosłych. Przejawy mobbingu to:  zaczepianie  izolowanie jednostki od grupy  obmawianie (chodzi także o rozsiewanie plotek zarówno w realnych sytuacjach jak i w Internecie)  nieprzyjazne wypowiedzi i zachowania, których celem jest pokazanie ofierze jej inności, nieprzydatności w grupie  zabieranie i chowanie rzeczy należących do ofiary  obrażanie poprzez poniżające „ksywki”, wyzwiska, obrażanie rodziców ofiary  ignorowanie, nie odzywanie się przez cała grupę do ofiary  prowokowanie słowami, gestami. Trudno jest znaleźć ostrą granicę między terminem mobbing a bullying, w praktyce szereg zachowań przemocowych występuje w obydwu zjawiskach. Bullying – Przyjmuje się, że bullying jest ostrzejszą forma mobbingu, polega na tyranizowaniu osoby ze świadomym zamiarem skrzywdzenia. Cechą charakterystyczną bullyingu jest to, że działania te powtarzają się, mimo, że ofiara niczym nie prowokuje sprawcy (sprawców); najczęściej mają miejsce w obecności innych osób (widzów), przy nierównowadze sił i w poczuciu bezkarności sprawców. Możemy podzielić to zjawisko na: 1) Bullying bezpośredni a) fizyczny – popychanie, plucie, kopanie, uderzanie, zabieranie i chowanie rzeczy, zmuszanie do wykonywania poniżających, ośmieszających lub odrażających czynności, w tym kopro i uro-filnych oraz seksualnych; b) słowny (emocjonalny) – grożenie, poniżanie przez przezywanie, wyśmiewanie, przedrzeźnianie i prowokowanie; 2 2) Bullying pośredni (ukryty) a) relacyjny – obmawianie, rozpuszczanie plotek, namawianie innych do izolacji ofiary, odrzucania jej i ignorowania; b) cyber bullying – umieszczanie w sieci (e-maile, blogi, itp.) oszczerczych informacji. Sprawcami bullyingu zwykle są osoby impulsywne, dominujące, bez empatii, postrzegające pozytywnie przemoc, łaknący społecznego prestiżu z wysoką samooceną. Ofiarami stają się najczęściej osoby o następujących cechach: małym poczuciu bezpieczeństwa, lękowe, o niskim wskaźniku więzi rówieśniczych, niskim poczuciu kompetencji, czasem outsider1. Poczucie bezpieczeństwa w szkole – Nie chodzi tu o obiektywne bezpieczeństwo uczniów czyli np. przestrzeganie przepisów BHP ale psychologiczne znaczenie tego terminu. Dla potrzeb raportu przyjęto definicję poczucia bezpieczeństwa jako pewnego stanu stabilności psychicznej w danym środowisku, spokoju i równowagi w funkcjonowaniu. Cel badań i raportu Celem głównym badań jest diagnoza środowiska uczniów tarnowskich pod względem wystę

Recently converted files (publicly available):