• Document: TEORIA WYCHOWANIA W ZARYSIE
  • Size: 146.97 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 14:16:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TEORIA WYCHOWANIA W ZARYSIE Moim Rodzicom i Rodzeństwu poświęcam MIECZYSŁAW ŁOBOCKI TEORIA WYCHOWANIA W ZARYSIE KRAKÓW 2009 © Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003 Redakcja wydawnicza: Danuta Waląg Korekta: Sylwia Kajdana Gracjan Kłapa Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7587-081-7 Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie VI, Kraków 2009 4 SPIS TRE CI SPIS TRE CI Wstp ............................................................................................. 9 Rozdział I Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna ................ 13 1. Ogólna charakterystyka teorii wychowania .............................. 15 2. Z historii teorii wychowania .................................................... 17 3. Sposoby uprawiania teorii wychowania ................................... 21 4. Perspektywy teorii wychowania ............................................... 24 Rozdział II Pojcie wychowania i jego cechy ............................................... 29 1. Wstępne refleksje nad wychowaniem........................................ 31 2. Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie .......................................................................... 35 3. Wychowanie a socjalizacja i inkulturacja ................................. 40 4. Wychowanie a opieka .............................................................. 46 5. Cechy wychowania .................................................................. 51 Rozdział III Wychowanie w wietle koncepcji psychologicznych i pedagogicznych .......................................................................... 57 1. Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej .................. 60 2. Wychowanie według koncepcji humanistycznej ...................... 64 3. Wychowanie według koncepcji psychospołecznej .................... 70 4. Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych .......................... 74 Rozdział IV Wartoci ródłem wychowania ................................................. 89 1. Określenie wartości i sposoby ich istnienia .............................. 91 2. Klasyfikacja wartości ................................................................ 94 SPIS TRE CI 5 3. Rola wartości w wychowaniu ................................................. 98 4. Wartości preferowane w wychowaniu .................................... 103 5. Prymat wartości nad celami wychowania ............................... 113 Rozdział V Cele wychowania ....................................................................... 117 1. Ogólne uwagi o celach wychowania ....................................... 120 2. Kontrowersje wokół celów wychowania ................................ 123 3. W poszukiwaniu wiarygodnych celów wychowania ................ 127 4. Wnioski o stanowieniu i formułowaniu celów wychowania .... 135 Rozdział VI Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania .......... 139 1. Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży .......................... 141 2. Demokratyczny styl kierowania wychowawczego .................. 148 3. Praca nad sobą wychowawców i nauczycieli ........................... 153 4. Poznawanie dzieci i młodzieży ............................................... 164 5. Unowocześnienie kształcenia pedagogicznego ........................ 171 Rozdział VII Metody wychowania .................................................................. 179 1. Metoda modelowania ............................................................ 182 2. Metoda zadaniowa ................................................................ 188 3. Metoda perswazyjna .............................................................. 196 4. Metoda nagradzania .............................................................. 199 5. Metoda karania ..................................................................... 204 6. Metody oddziaływań grupowych ........................................... 208 Rozdział VIII Techniki oddziaływa wychowawczych ................................ 221 1. Techniki wymiany opinii ...................................................... 223 2. Techniki opart

Recently converted files (publicly available):