• Document: Verdsettelse av Biotec Pharmacon ASA
  • Size: 2.43 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 07:44:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Handelshøyskolen Verdsettelse av Biotec Pharmacon ASA — Aleksander Lenning Masteroppgave i økonomi og administrasjon… Juni 2017 Forord Denne oppgaven markerer slutten på mine 2 år som student på Universitet i Tromsø, hvor jeg har tatt mastergrad i økonomi og administrasjon. Jeg valgte denne oppgaven fordi faget verdsettelse (BED-3007) hadde fanget min interesse. I tillegg krever en verdsettelsesanalyse anvendelse av teknikker og kunnskap fra mange deler av utdanningen jeg har tatt. Biotec Pharmacon ble valgt som objekt for analysen fordi de var et spennende lokalt selskap. Jeg vil takke min veileder, Terje Vassdal, for gode råd og innspill gjennom skriveprosessen. Jeg vil også takke min familie og studiekamerater for støtte og oppmuntring gjennom hele studieløpet. Tromsø, Juni 2017 Aleksander Lenning Sammendrag Min verdsettelsesanalyse av Biotec Pharmacon ASA kom frem til en aksjeverdi på 7,34 kr. Siste tilgjengelige aksjekurs før innlevering av denne oppgaven var 30.mai 2017 6,30 kr. Dette innebærer at jeg estimerer at markedet undervurderer verdien til selskapet til en viss grad. Estimatet mitt er gjort ved bruk av diskontert fri kontantstrøm-modellen. I det første kapittelet finnes en kort innledning som omhandler bioteknologibransjen, og en presentasjon av problemstillingen. Andre kapittel av oppgaven presenterer Biotec Pharmacon ASA og bransjen selskapet tilhører. Videre følger et teorikapittel som presenterer ulike metoder for verdsettelse av selskaper, kilder til bias under en verdsettelsesanalyse, og de viktigste begrepene for verdsettelse av et selskap ved bruk av diskontert fri kontantstrøm- modellen. I det siste kapittelet gjennomføres selve analysen. Først ved omstilling og analyse av regnskapet til Biotec Pharmacon. Deretter estimeres de nødvendige variablene. På bakgrunn av dette utarbeides det prognoser for fremtiden, som så benyttes for å estimere ii selskapets verdi. Avslutningsvis finnes en diskusjon vedrørende utfordringer ved denne verdsettelsesanalysen og mulige feilkilder. Nøkkelord: Verdsettelse, Biotec Pharmacon, Diskontert Fri Kontantstrøm, Bioteknologi iii Innholdsfortegnelse 1 Innledning ....................................................................................................................................... 1 1.1 Bakgrunn ................................................................................................................................. 1 1.2 Problemstilling ........................................................................................................................ 2 2 Presentasjon av Biotec Pharmacon ASA og bransjen .................................................................... 2 2.1 Biotec Pharmacon ASA........................................................................................................... 2 2.1.1 Biotec BetaGlucans AS ................................................................................................... 3 2.1.2 ArcticZymes AS .............................................................................................................. 3 2.1.3 Oversikt over selskapet.................................................................................................... 3 2.2 Bioteknologi og legemiddelutvikling ...................................................................................... 5 2.2.1 Farmasisektoren............................................................................................................... 5 2.2.2 Legemiddelutvikling ....................................................................................................... 6 3 Teori ............................................................................................................................................... 7 3.1 Prognoser ................................................................................................................................. 8 3.2 Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) .................................................................. 10 3.3 Vekst...................................................................................................................................... 12 3.4 Kontantstrømbaserte metoder................................................................................................ 14 3.4.1 Diskontert Fri Kontantstrøm-modellen ......................................................................... 14 3.4.2 Adjusted Present Value-modellen ................................................................................. 19 3.5 Residualinntektsmetoden....................................................................................................... 20 3.6 Dividendemodellen ............................................................................................................... 22

Recently converted files (publicly available):