• Document: SAFRA YOLU HASTALIKLARI
  • Size: 42.95 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 15:54:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 SAFRA YOLU HASTALIKLARI I. Anatomi ve fizyoloji A. Bilier trakt hepatosit kanalikülünden başlar , bilier duktulusların içerisine boşalır.Bunların birleşmesi ile oluşan daha büyük duktuslar sağ ve sol hepatik duktuslara katılır ; bunlar da porta hepatiste ortak hepatik kanala drene olur. Safra kesesinden gelen sistik kanal ortak hepatik kanala katılınca ortak safra kanalı oluşur.Ortak safra kanalı genellikle 8 cm uzunluğunda , 0.5-0.9 cm çapındadır. Duodenumun I. kısmının arkasından geçer, ampulla Vateride duodenumun II.kısmının içerisine boşalır. B. Safra kesesi. 4x8 cm büyüklüğünde , normal kapasitesi 30-50 ml olan , sağ ve sol hepatik lobları ayıran çizgi üzerinde karaciğerin visseral yüzeyinde fossada uzanır. Akut inflamasyonla distansiyona uğradığı zaman fundus 9-10.kosta kenarında , sağ üst kadranda ön karın duvarı ile yakın temasa gelir ki buna Murphy belirtisi denir.Arkada duodenumun I. ve II. kısmı ile kolonun hepatik fleksurasına bitişiktir.Böylece safra kesesinin inflamasyonu sonucu ekstansiyonu ile bu içi boş organlara spontan fistüllere neden olabilir. C. Safra akımı. Hepatositlerde oluşan safra (600 ml/gün) su , elektrolitler , safra tuzları , kolesterol , fosfolipitler, bilirubin ve diğer organik solütlerden oluşur. Safra kesesi açlıkta safrayı depo ve konsantre eder. Su ve elektrolitlerin yaklaşık % 90’ ı safra kesesi epiteli tarafından resorbe edilir ve sonuçta organik muhtevası zengin safra oluşur.Safranın bu şekilde oluşmasının safra taşı teşekkülünde önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Safra taşları erimeyen safra içeriğinin kolesterol , polimerize bilirubin , safra pigmentleri , kalsiyum tuzları ve proteinlerle presipitasyonu sonucu meydana gelir.Safra taşları kolesterol , siyah ve kahverengi pigment taşları olarak sınıflandırılır.Kolesterol taşları gelişmiş toplumlarda daha sıktır.Siyah pigment taşları kronik hemolitik hastalığa sahip hastalarda oluşur.Kahverengi pigment taşları bilier traktta sıkışma ile oluşur. Kolesterol taşları saf , büyük (>2.5 cm) , soliter veya mikst (>% 70 kolesterol),multiple ve düzgün olabilir.Siyah ve kahverengi taşlar % 25’den daha az kolesterol ihtiva ederler , multiple ve irregülerdirler.Polimerize B ve kalsiyum tuzları ihtiva ederler.Safra taşlarının tüm tipleri kalsifiye olabilir. A. Pigment Taşları ( siyah ve kahverengi ) 1. Epidemyoloji Klinik olarak siyah pigment taşları hemolitik durumlar , siroz ve yaşlılarda sıktır.İnsidans yaşa bağlıdır.Pigment taşları 6. ve 7. dekatta en sıktır. Asya’da Clonorchis sinensis ve Ascaris lumbricoides ile safra yolunun paraziter hastalıkları , safra kanalı stazı ve yaygın opium kullanımı sonucu Oddi sfinkterinde kronik ve tekrarlayan spazm kahverengi pigment taşlarının sık görülme (yaklaşık %70) nedenlerini oluşturur. 2. Patogenez Siyah pigment taşların oluşumu açık değildir. Bununla beraber erimeyen , unkonjuge B’nin ve az eriyebilen B monoglukronidin safrada konsantrasyonlarında artış bu hastalarda görülür.Safra kesesinin anormal motor fonksiyonu ve safra tuzu konsantrasyonunda azalma da patogenezde suçlanmaktadır.E.coli gibi organizmalarla infeksiyon bilier pH ‘yı azaltır ve B glukronat safra taşı formasyonu için bir nidus oluşturur. 2 B. Kolesterol Taşları 1. Risk faktörleri ( a ) Heredite. Kolesterol taşlarının prevalansı değişik toplumlarda farklılık arzeder. ( b ) Yaş. Safra taşları tüm yaş gruplarında görülebilirse de insidans yaşla artar. ( c ) Sex. Kadınlarda puberteden başlamak üzere safra taşı erkeklere göre 2-3 kat daha fazla görülür. ( d ) Gebelik. Gebelikte östriol , progesteron ve diğer sex hormonu düzeylerinde artmaya bağlı olarak safra kesesinin boşalması bozulmuş ve safra ile süpersatüre hale gelerek kolelitiazis insidansı artmıştır. ( e ) Ekzojen östrojen kullanımı. Doğum kontrol hapı ve post menapozal östrojen replasmanı nedeniyle ekzojen östrojen ve progesteron kullananlarda kolelitiazis insidansı artmıştır.Bunun nedeni de bu hormonlar tarafından safra kesesi stazı oluşturulması , azalmış safra akımı ve safranın lipit kompozisyonunda değişiklik olmasıdır.

Recently converted files (publicly available):