• Document: EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.
  • Size: 5.61 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 21:45:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin - Zielno – Kwitajny. Opracowali: mgr inż. Daniel Kochanowski mgr Krzysztof Zieliński (Upr. CUG Nr 070874) Elbląg, lipiec, 2010 2 SPIS TREŚCI A. TEKST B. Z A Ł Ą C Z N I K I : 1. Lokalizacja terenu badań 2. Mapa Dokumentacyjna 3. Profile analityczne otworów badawczych 4. Parametry geotechniczne gruntu 5. Objaśnienia EPG 2010 3 I WSTĘP Dokumentację niniejszą opracowano w celu wstępnego rozpoznania budowy geologicznej do projektowania Wodociągu na trasie Kronin - Zielno - Kwitajny. Lokalizację terenu badań przedstawiono na Zał. Nr 1. Podstawa prawna opracowania: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, w oparciu o Polskie Normy: - PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. - PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. - PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogólne - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. W celu rozpoznania podłoża odwiercono 17 otworów badawczych o głębokości 2,5 m. Lokalizację wykonanych otworów badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej – Zał. Nr 2. II BUDOWA GEOLOGICZNA Oceny przydatności podłoża gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 „Grunty Budowlane. Posadowienie bez-pośrednie budowli”. Uwzględniając warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyż-szej Normy dokonano wstępnego podziału podłoża na warstwy geotechniczne, przyjmując za parametr wiodący dla występujących w podłożu gruntów niespoistych (sypkich) stopień zagęszczenia ID, zaś dla gruntów spoistych – stopień plastyczności IL. Parametry wytrzymałościowe gruntu określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą, zgodnie z metodą B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). Ze względu na stopień konsolidacji gliny lodowcowe zaliczono do grupy B – jako grunty morenowe nieskonsolodowane WARSTWA I a, I b, I c Wierzchnią warstwę stanowią powierzchniowe grunty próchniczne w postaci Humusu, Humusu gliniastego i Piasku drobnego próchnicznego. WARSTWA I d Zaliczono do niej nasypy niekontrolowane mineralno – organiczne z domieszką gruzu ceglanego. WARSTWA II Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średniozagęszczonych piasków drobnych. Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,505. EPG 2010 4 WARSTWA III a Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych w stanie plastycznym. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,30. WARSTWA III b Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,25. WARSTWA III c Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,20. WARSTWA IV Zaliczono do niej słabonośne grunty organiczne w postaci namułów. Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,40. Warunki hydrogeologiczne W zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle. Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabelka. Swobodne Nr Sączenie zwierciadło wody Napięte zwierciadło punktu m. ppt gruntowej m. ppt Nawiercone Ustabilizowane 1 1,3 2 1,6 3 1,3 4 5 1,4 6 1,3 7 8 1,2 9 1,8 1,3 10 1,2 11 12 13 14 15 16 17 EPG 2010

Recently converted files (publicly available):