• Document: S3 :Siapakah penulis terawal yang mengupas dan mengetengahkan idea pengajian ketamadunan? AFarid Wajdi BJurji Zaydan CIbnu haldun DMuhammad Abduh
  • Size: 59.19 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 13:23:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) ARAHAN: A) JAWAB SEMUA SOALAN DALAM BORANG OMR YANG DISEDIAKAN B) DILARANG MEMBAWA KERTAS SOALAN INI KELUAR DARI DEWAN S1: Dalam bahasa Arab, istilah tamaddun yang berasal daripada perkataan madana dan kata sifat madani adalah berasal dari perkataan A al-din B al-dunya C al-mudun D al-adab S2: Apakah aspek utama yang ditekankan dalam pengertian perkataan tamadun ? A. Kemajuan sains dan kecanggihan teknologi B. Kehalusan kesenian dan ketinggian kebudayaan C. Kehalusan budi pekerti dan kesopanan tata susila D.Kemajuan dalam perlakuan, pemikiran dan pembangunan perbandaran S3 :Siapakah penulis terawal yang mengupas dan mengetengahkan idea pengajian ketamadunan ? AFarid Wajdi BJurji Zaydan CIbnu haldun DMuhammad Abduh S4 Istilah Tamadun Islam diperkenalkan secara khusus bagi pengajian ini oleh Jurji Zaidan; Apakah nama buku beliau? A Tarikh al-Tamaddun al-Islam B Al-Hadarah al-Islamiyah C Al-Tamadun al-Islamiyah D Al-Islamiyyah S5 Apakah penanda aras yang digunakan oleh Barat untuk menggambarkan maksud tamadun (civilization) ? IPenempatan di kawasan perbandaran IIPencapaian dalam bidang ilmu dan teknologi IIIPencapaian dalam aktiviti perekonomian IVPenyusunan struktur politik dan kemasyarakatan AI dan II BIII dan IV CI, II dan IV DSemua di atas S6 Apakah ciri ketamadunan yang paling utama? A Wujudnya sistem kepercayaan dan agama B Peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi C Kewujudan sistem perundangan yang teratur D Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial S7 Di bawah ini beberapa faktor pendorong kepada kemunculan tamadun-tamadun dunia sebelum ini, kecuali: A kedudukan yang strategik B rangsangan keagamaan dan kerohanian C pembangunan ilmu dan penghayatan nilai D peningkatan keimanan S8 Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai hubungan antara tamadun dan budaya. A Semua yang bertamadun adalah berbudaya B Budaya terbatas kepada kawasan geografi dan bangsa C Semua unsur dan amalan budaya boleh dianggap sebagai bertamadun D Tamadun dan budaya berkait rapat walaupun maksud kedua-duanya berbeza S9 Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dari sudut: I agama II teologi III epistemologi IV etika A I dan II B II dan III C I, II dan III D II, III dan IV S10 Perkara-perkara yang boleh membawa kepada keruntuhan sesebuah tamadun adalah: I peperangan yang berpanjangan II pemerintahan yang zalim III nilai-nilai moral yang rapuh IV penghijrahan manusia A I dan II B II dan III C I,II dan III D I, II dan IV S11 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara tamadun ? I Peperangan II Perdagangan III Penghijrahan IV Penterjemahan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV S12 Teori kitaran yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai perkembangan sesebuah tamadun mengandungi tiga fasa utama iaitu I tahap awal kelahiran II tahap kehidupan yang menetap III tahap lemah atau kejatuhan IV tahap pasca-tamadun A I dan II B I,II dan III C II,III dan IV D I, II dan IV S13 Apakah asas utama dalam konsep dan pandangan semesta Tamadun Islam? A Menilai mana yang baik dan boleh diikuti B Memelihara, memperbaiki dan menghormati hak-hak yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya di dunia C Mencari makna kebenaran dalam kehidupan D Meningkatkan kesejahteraan manusia sejagat S14 Tiga bentuk hubungan penting yang perlu dipelihara dalam Tamadun Islam ialah: A manusia, Allah dan alam sekitar B Allah, malaikat dan alam akhirat C Allah, alam sekitar dan malaikat D manusia, malaikat dan alam sekitar S15 Berikut adalah kenyataan paling tepat mengenai kepentingan akhlak dalam menjamin kesinambungan sesebuah tamadun. A Akhlak penting kerana agama menganggapnya enting B Nilai akhlak boleh berubah-ubanh mengikut kesesuaian akal manusia C Akhlak yang buruk tidak memberikan sebarang implikasi kepada tamadun D Kemantapan akhlak menyebabkan tamadun manusia seimbang dari aspek fizikal dan spiritual S16 Perbezaan ketara antara Tamadun Islam dengan bukan Islam adalah A Tamadun Islam terbina melalui pencapaian manusia yang dihasilkan oleh manifestasi keimanan kepada Allah, sedangkan tamadun bukan Islam tidak sedemikian B Tamadun Islam berpusat di kota, sedangkan tamadun bukan Islam berpusat kepada material C asas Tamadun Islam merupakan manusia, sedangkan tamadun bukan Islam adalah menusia yang beriman D Tamadun Islam mementingkan pencapaian teknologi sebagai alat, manakala tamadun Islam mementingkan teknologi sebagai matlamat S17 Mengapakah Islam dinyatakan sebagai teras kepada sebuah tamadun agung? A Islam tidak memisahkan urusan keduniaan dan urusan keagamaan B Islam mementingkan perdamaian C Islam mementingkan keperluan kerohanian D Islam menekankan kehidupan spiritual S18 Apakah sumbangan terbesar agama Islam terhadap Tamadun Melayu? A Menyediakan panduan ke arah kejayaan dalam aspek material B Memberi ‘jiwa’ dan ‘rupa’ terhadap kemajuan yang sebenar C Memastikan kehidupan sosial yang harmoni D Menekankan kepentingan pendidikan S19 Apakah yang dimaksudkan dengan ciri umum dan sejagat dalam Tamadun

Recently converted files (publicly available):