• Document: KİŞİSEL VERİNİN HUKUKİ KORUMASI. Y. Doç. Dr. Cansu Topal, LL.M. (Göttingen)
  • Size: 7.25 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 10:09:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KİŞİSEL VERİNİN HUKUKİ KORUMASI Y. Doç. Dr. Cansu Topal, LL.M. (Göttingen) SUNUM PLANI I. Mevzuat II. Genel Bilgi ve Temel Kavramlar III. Açık Rıza IV. Uygun Adım Testi V. Haklar ve Yükümlülükler VI. Uyum Proje Planı TÜRKİYE İÇİN KÜLTÜR DEVRİMİ... HANGİ DÜZENLEMELER VAR? AB‘nin Adımları 95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunmasına İlişkin Direktif (Veri Koruma Direktifi) Güvenli Liman Anlaşması (Safe Harbor Agreement) – 2015’te ABAD Yerine 2016 AB-ABD Mahremiyet tarafından iptal edildi Kalkanı 2016/679 Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR - VKT) Bunların dışında sektörel düzenlemeler de bulunmaktadır • Düzenlemeleri 25.5.2018‘de Veri Fonsiyon Koruma Direktifi‘nin yerini alacak Koruma Tüzüğü (GVKT) Dayanak 2016/679 Genel Veri • ABİHA m. 16 I ve AİHS m. 7 und 8 • Kişisel veri korumasının AB Geniş kapsamlı Anayasası niteliğinde • 99 maddeden oluşmaktadır • Yeknesak uygulama Amacı • Şeffaflık • Tek otoriteyle muhatap olma Başlıca ilkesi • Unutulma hakkı • Çocukların kişisel verileri Yenilikler kavramı • Default koruma ile başlama TÜRKİYE’DEKİ MEVZUAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER Temel düzenleme 2010 yılında yapılan değişiklik ile ANAYASA Anayasa’nın özel hayatın gizliliğini koruma altına TCK’nın 135 ile 140. alan 20. maddesine eklenen maddelerinde kişisel verilerin üçüncü fıkra ile hukuk hukuka aykırı olarak düzenimize girmiştir. kaydedilmesi, ele geçirilmesi, 5237 SAYILI TÜRK CEZA üçüncü kişilere ifşa edilmesi ve KANUNU verilerin süresinde yok edilmemesi fiilleri suç olarak • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi düzenlenmiş ve hürriyeti Hakkında Kanun bağlayıcı cezalara bağlanmıştır. • İş Kanunu DİĞER KANUNLAR • Borçlar Kanunu • Vergi Usul Kanunu • Bilgi Edinme Kanunu • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN • Elektronik Haberleşme Kanunu KVK Kanunu 07.04.2016 KORUNMASI KANUNU • Elektronik İmza Kanunu tarihinde 29677 sayılı • Ceza Muhakemesi Kanunu RG’de yayımlanarak • Bankacılık Kanunu gibi muhtelif yürürlüğe girmiştir. kanunlar 7 KVK Kanunu Kapsamında Mevzuat ve Yayın Nisan 2016 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 33 Kanunu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ekim 2017 veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 15 Yönetmelik KVK Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Kasım 2017 20 Yönetmelik K. Sağlık V.nin İşlenmesi ve Kasım 2017 M

Recently converted files (publicly available):