• Document: Onkologi. Läran om tumörer. Cecilia Karlsson
  • Size: 1.51 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 21:32:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Onkologi Läran om tumörer Cecilia Karlsson Cancer (kräfta) Cecilia Karlsson Tumörsjukdomar • Solida tumörer • Hematologiska tumörsjukdomar • Tumörväxt i lymfkörtlar Cecilia Karlsson Tumörtransformation • Initiering – Ärftlig predisposition – Luftföroreningar – Röntgenstrålning – Radioaktiv strålning – Radon – Asbest – Kemikalier – Virus Cecilia Karlsson Tumörtransformation • Promovering – Hormoner – Tillväxtfaktorer – Kostfaktorer Cecilia Karlsson Celler • Permanenta • Stabila • Labila Cecilia Karlsson Benigna mesenkymala tumörer • Fibrom • Lipom • Osteom • Kondrom • Myom • Angiom Cecilia Karlsson Maligna mesenkymala tumörer • Fibrosarkom • Liposarkom • Kondrosarkom • Myosarkom • Angiosarkom Cecilia Karlsson Sarkom Cecilia Karlsson Benigna epiteliala tumörer • Epiteliala tumörer som utgår från körtlar – Adenom • Cystadenom (adenom innehållande makro- eller mikroskopiskt iakttagbara cystor) • Papillom (flikiga, fingerliknande utskott) – Papillärt adenom – Papillärt cystadenom – Skivepielpapillom Cecilia Karlsson Maligna epiteliala tumörer • Adenocarcinom • Skivepitelcancer • Övergångsepitelcancer Cecilia Karlsson Exempel på tumörer som benämns efter andra principer • Lymfom • Melanom Cecilia Karlsson Lymfom • Hodgkins sjukdom • Non - Hodgkin lymfom – Hög malignt – Låg malignt Cecilia Karlsson Exempel på tumörer som benämns efter andra principer • Leukemi (elakartad proliferation i benmärgen & förekomst i perifiera blodet av förstadier till vita blodkroppar) • Glidande övergång mellan vissa typer av lymfom & leukemi Cecilia Karlsson Leukemi • Akut myeloisk leukemi (AML) • Akut lymfatisk leukemi (ALL) • Kronisk myeloisk leukemi (KML) • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Cecilia Karlsson Exempel på tumörer som benämns efter andra principer • En del tumörer har namn efter det organ från vilket det har utgått – Meningeom – Hepatocellulärt carcinom – Cholangiocarcinom • Tumörer som innehåller komponenter från mer än ett groddblad kallas teratom – Benignt cystiskt teratom Cecilia Karlsson Exempel på tumörer som benämns efter andra principer • En del tumörer bär namn efter den person som först beskrev dem – Hodgkin´s sjukdom – Ewing´s sarkom – Wilm´s tumör Cecilia Karlsson Makroskopiskt utseende • Svulst • Ulceration • Kombination av svulst & ulceration • Storlek (ej avgörande) • Avgränsning • Snittyta Cecilia Karlsson Mikroskopiskt utseende • Alla tumörer består av två komponenter – Parenkym (utgöres av tumörceller av mesenkymalt eller epitelialt ursprung) – Stroma (består av bindväv & blodkärl) Cecilia Karlsson • Med hjälp av den histologiska bilden försöker man fastställa – Från vilken typ av vävnad tumören utgått – Tumörens mognadsgrad- graden av vävnads- och celldifferentiering – Graden av cellatypi – Om tumören växer infiltrativt eller ej Cecilia Karlsson Typ av vävnad & mognadsgrad • Benigna tumörer – Liknar i hög grad den vävnad från vilken den har utgått, d v s tumörcellerna liknar cellerna i ursprungsvävnaden & är arrangerade på samma sätt som dessa, tumörens differentieringsgrad är hög Cecilia Karlsson Typ av vävnad & mognadsgrad • Maligna tumörer – Avviker mer eller mindre markant från ursprungsvävnaden Med avseende på graden av likhet med ursprungsvävnaden talar man om högt, medelhögt & lågt differentierade maligna tumörer. Cecilia Karlsson Anaplastisk tumör • En tumör kan vara så lågt differentierad att det inte går att avgöra om det är en epitelial eller en mesenkymal tumör eller ett lymfom Cecilia Karlsson Cellatypi • Atypi eller dysplasi – Kärnorna är stora i förhållande till cytoplasman – Kromatinkornen grova & ojämnt fördelade – Kärnmembranen förtjockad – Nukleolerna stora & oregelbundna – Cell- & kärnpolymorfism • Celler & cellkärnor kan variera i form & storlek – Atypiska mitoser Graden av cellatypi eller dysplasi betecknas som lätt, måttlig eller stark. En högt differentierad tumör företer lätt atypi & en låg

Recently converted files (publicly available):