• Document: Pism codzienne, poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsk IS, Prze* lud dla ludul. Redakcja I Administracja: Katowice, św.
  • Size: 7.55 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 09:33:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Cena za egzemMarz T” gmerv Cena ■— ?a egzemnlarr ..... ■" ■ 1Ci groc/r, Wm»m»n \*W% 4 Pism© codzienne, poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsk IS, GÓRNOŚLĄZAK Prze* lud — dla ludul ZA ogłoszenia wychodzi 6 razy w tygodniu i kosztuje miesięcznie Redakcja I Administracja: Katowice, św. Stanisława 4 płaci się 20 gr za wiersz milim. Wiersz reklamowy 70 gr. 3»--- Złe Telefon 1414 1 156 — P. K. O. Katowice 304 540 Na pierwszej stronie 80 groszy GL'-ETZÄ 7i-3Łi?l'Mt' Nr. 4 Katowice, wtorek 5-go stycznia 1932 r. Rok 31 mare Ratowanie hutnictwa. Gandhi osadzony przez Anglików w więzieniu! II. Wywiezieniu jego towarzyszył płacz i lament kobiet. Ten twardy nauczyciel i w naszym Londyn. Aresztowanie Gandhiego, zwracając się do • niego, nazywał go słowa, ponieważ był to dzień jego mil­ wypadku zrobiłby niewątpliwie swoje. aczkolwiek ogólnie oczekiwane, wy­ „mój drogi Mahatma“, dziś zaś w 5 dni czenia. Ale nimby do tego doszło, kilkadziesiąt warło w Londynie deprymujące wraże­ po swym powrocie do Indyj, Gandhi zo­ Otoczenie Gandhiego, a w szczegól­ tysięcy ludzi umarłoby z głodu. Tr/eba nie. Prasa konserwatywna stara się stał osadzony w więzieniu i rząd bry­ ności kobiety zanosił^ sie od płaczu. więc tymczasowej choćby pomocy. uwięzienie Gandhiego wytłumaczyć ja­ tyjski toleruje to z pełną satysfakcją. Małżonka Gandhiego błagała komi­ Przytem jednak trzeba mieć na oku, że ko konieczne i celowe. Bombay. Zjawienie się 6 policjantów sarza, by zabrał ja do wiezienia wraz trwała poprawa nastąpi dopiero wtedy, „Daily Herald“ ironicznie pisze: z komisarzem na czele, którzy przyszli z meżem, Gandhi wykazywał najzupeł­ gdy ceny artykułów tak podstawowych Przed miesiącem Gandhi był go­ aresztować Gandlikego wywarło wiel­ niejszy spokój. Wywieziono go w au­ dla reszty przemysłu, jak węgiel i żela­ ściem honorowym rządu brytyjskiego kie wrażenie. tomobilu wśród okrzyków zebranych zo, obniżą się o ten sam procent co ceny w Londynie, mile widzianym na Dow­ Gandhi, odczytawszy rozkaz are­ tłumów. produktów rolnych. ning Street, a premjer Mac Donald, sztowania zwrócił go komisarzowi bez Gandhi przybył do więzienia w.Yer A teraz najważniejsze pytanie: Kto wada wraz z Vallabhai Patelem, który przed odjazdem do więzienia zdążył wy­ będzie to płacił? Bo czy pomoc ta będzie wyglądała tak, czy owak, z próżnego i Podzielane uczucia Francji towarzyszą paktowi dać orędzie do narodu, zapowiadające Salomon nie naleje. n eagresii z Sowietami. walkę do upadłego. Patel wyraża jednak nadzieję, że na­ Moje

Recently converted files (publicly available):