• Document: Cele, zadania i metody radioterapii
  • Size: 17.13 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 22:10:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Cele, zadania i metody radioterapii na przykładzie Centrum Onkologii – Instytutu Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15 Anna Buszko Spis treści 1 Cele, zadania i metody radioterapii .............................................................................................2 2 Teleterapia – napromienianie z wykorzystaniem wiązek zewnętrznych.......................................2 2.1 Ogólne zasady doboru dawek ..............................................................................................3 2.2 Terapia frakcjonowana i dawki tolerancji.............................................................................4 2.3 Techniki napromieniania .....................................................................................................7 2.3.1 Technika izocentryczna ................................................................................................7 2.3.2 Technika SSD...............................................................................................................7 2.4 Charakterystyka wiązek fotonowych....................................................................................8 2.4.1 PDG – procentowa dawka głęboka ...............................................................................8 2.4.2 Profile ..........................................................................................................................9 2.4.3 Izodozy ...................................................................................................................... 10 2.4.4 Modyfikatory wiązki .................................................................................................. 10 2.5 Elektrony ........................................................................................................................... 11 2.5.1 PDG dla różnych energii............................................................................................. 11 3 Aparatura procesu teleterapii i oprogramowanie ....................................................................... 12 3.1 Symulator .......................................................................................................................... 12 3.2 Tomografia komputerowa.................................................................................................. 13 3.3 Aparaty terapeutyczne - akceleratory liniowe..................................................................... 14 3.3.1 Pomiary ...................................................................................................................... 15 3.4 Zaplecze komputerowe – oprogramowanie ........................................................................ 15 4 Etapy procesu radioterapii ........................................................................................................ 16 4.1 Przygotowanie pacjenta i obrazowanie .............................................................................. 16 4.2 Wybór obszaru napromieniania ......................................................................................... 17 4.3 Planowanie leczenia .......................................................................................................... 18 4.4 Napromienianie ................................................................................................................. 24 4.5 Weryfikacja ....................................................................................................................... 24 5 Literatura .................................................................................................................................. 27 1. 1. Cele, zadania i metody radioterapii Celem radioterapii jest zniszczenie komórek nowotworowych przy jednoczesnym oszczędzeniu tkanek zdrowych oraz uniknięcie ciężkich powikłań. Aby ten cel osiągnąć stosuje się różne metody napromieniania zmienionych nowotworowo tkanek. Można napromieniać nowotwór wiązkami zewnętrznymi czy zajmuje się teleterapia, można wprowadzać źródło promieniowania do wnętrza ciała pacjenta i napromieniać tkanki „od wewnątrz” co jest zadaniem brachyterapii. Metodami alternatywnymi leczenia nowotworów są chemioterapia oraz chirurgia. O zastosowaniu danej techniki leczenia czy też łączeniu terapii decyduje lekarz. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, rodzaju nowotworu, stopniu zaawansowania choroby oraz umiejscowienia nowotworu podejmowana jest decyzja o leczeniu. 1 Teleterapia – napromienianie z wykorzystaniem wiązek zewnętrznych Teletarpia, to napromienianie określonego obszaru tkanek zmienionych nowotworowo z różnych kątów ramienia akceleratora liniowego za pomocą wiązki fotonów lub elektronów (wiązka fotonów to promieniowanie wytwarzane w akceleratorze przy ustawieniu odpowiedniego kąta ramienia).

Recently converted files (publicly available):