• Document: Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN včetně změny Z1
  • Size: 1.79 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 06:39:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Všechna řešení uvedená v této publikaci byla vypracována a odsouhlasena na základě expertízy zpracovatele související ČSN 73 0810 včetně změny Z1 a PAVUS, a.s. Praha, únor 2013 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úspora energie a tepla je jedním ze základních požadavků na stavby, které musí jako celek i jejich jednotlivé části vyhovovat zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím 1. Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu celého životního cyklu staveb. Stavba proto musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby její spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na uživatele a na místní klimatické podmínky. Tento základní požadavek stanovený v Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 4 dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, však nesmí být na úkor 1.1 Zásady řešení dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) jinému základnímu požadavku, kterým je také Požární bezpečnosti. Stavba současně musí být navržena a provedena tak, aby v případě požáru byla po určenou dobu zachována s požární výškou h větší než 12 m dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 4 nosnost konstrukce, byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře, bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby, obyvatelé mohli stavbu opustit nebo aby mohli být 1.2 Zásady řešení dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) jinými prostředky zachráněni a v neposlední řadě, aby byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. s požární výškou h větší než 12 m dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 5 Samotné zateplovací systémy jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 1.3 Zásady řešení zateplení novostavby domu pro bydlení (kromě dřevostaveb) v platném znění a výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce má za povinnost nechat posoudit shodu stanoveným postupem, příp. výrobky opatřit stanoveným s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 6 označením a k těmto výrobkům, před jejich uvedením na trh, vydávat prohlášení o shodě, resp. od 1. 7. 2013 prohlášení o vlastnostech. 1.4 Zásady řešení zateplení novostavby domu pro bydlení (kromě dřevostaveb) Ve vztahu k návrhu a realizaci zateplení budovy je třeba dbát pravidel požární bezpečnost stavby, která jsou obecně uvedena v příslušných právních předpisech a detailně s požární výškou h do 12 m včetně dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 7 rozpracována v české technické normě ČSN 73 0810, v platném znění. Tato pravidla požární bezpečnosti stavby při jejím zateplování jsou, vzhledem k různým faktorům ať již konstrukčně technologickým, tak ovlivňujícím požární nebezpečí, poměrně složitá. Řešení lze však zjednodušit do dvou hlavních způsobů. Prvním způsobem je „normové“ ře- šení pomocí „zateplovacích pásů (pruhů)“, které má jistě své výhody, ale také nevýhody, n

Recently converted files (publicly available):