• Document: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowopłucną)
  • Size: 293.68 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 14:02:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo- płucną) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 24 października 2011 r. Nazwa programu: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ) ICD-10 P27.1-Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Dziedzina medycyny: neonatologia I. Cel programu: Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej przez syncytialny wirus oddechowy (ang. respiratory syncytial virus, RSV) wymagającej hospitalizacji, u dzieci z dużym zagrożeniem chorobą wywołaną przez RSV, w tym: • zapaleniu płuc, • ostremu zapaleniu oskrzelików, • ostremu zapaleniu oskrzeli. II. Opis problemu medycznego: Wirus syncytium nabłonka oddechowego (Respiratory Syncytial Virus, RSV) jest główną przyczyną wirusowych infekcji dolnych dróg oddechowych (zapalenia oskrzeli, oskrzelików i płuc). Ze względu na powszechność występowania wirusa częstość zakażeń jest bardzo wysoka i wynosi 68.8% w 1. roku życia i 82.6% w 2. roku życia. Oznacza to, że w ciągu 2 pierwszych lat życia dziecka ma ono praktycznie stuprocentową szansę na zakażenie. Zakażenie RSV może przebiegać jako typowa infekcja wirusowa o umiarkowanym nasileniu, jednak u noworodków urodzonych przedwcześnie, z przewlekłą choroba płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną) może być przyczyną ciężkiego zapalenia oskrzelików lub zapalenia płuc prowadzącego do niewydolności oddechowej, a nawet do zgonu dziecka. Brak jest skutecznego leczenia przyczynowego. Objawowo stosuje się leki rozszerzające oskrzela i glikokortykosteroidy. Istotną rolę odgrywa profilaktyka w postaci edukacji rodziców, opiekunów i personelu medycznego dotycząca prostych zaleceń, jak częste mycie 1 Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo- płucną) rąk, unikanie kontaktu ze starszymi dziećmi, zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy. Epidemiologia: Częstość BPD rozpoznanej wg nowej definicji (stwierdzenie tlenozależności w 28 dobie życia) szacowana jest na 77% populacji dzieci urodzonych przed 32 t.c. z urodzeniową masą ciała ≤ 1000 g. Grupa specjalnego ryzyka dzieci szczególnie narażonych na powikłania związane z infekcją RSV w Polsce wynosi ok. 400 - 500 pacjentów w ciągu roku (jednego sezonu zachorowań). III. Opis programu 1. Substancja czynna finansowana w ramach programu: paliwizumab Postać farmaceutyczna, dawka: Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań; a) Rozpuszczalnik: 0,6 ml (100 mg/ml), Proszek: 50 mg b) Rozpuszczalnik: 1 ml (100 mg/ml), Proszek: 100 mg Opis działania leku Paliwizumab jest humanizowanym monoklonalnym przeciwciałem klasy IgGltc skierowanym przeciw epitopowi w antygenowym miejscu A białka fuzyjnego syncytialnego wirusa oddechowego (RSV). To humanizowane przeciwciało monoklonalne zbudowane jest z sekwencji ludzkich (95%) i mysich (5%) przeciwciał. Wykazuje silne działanie neutralizujące wirus i hamujące fuzję, w przypadku obydwu podtypów syncytialnego wirusa oddechowego, tzn. szczepów A i B. Stężenia paliwizumabu w surowicy wynoszące około 30 µg/ml hamowały w 99% replikację RSV w tkance płucnej szczura z rodzaju Sigmodon. Paliwizumab podawany dzieciom o zwiększonym ryzyku zakażenia zmniejsza częstość hospitalizacji z powodu infekcji RSV; nie wpływa na ciężkość przebiegu zakażenia RSV. Właściwości farmakokinetyczne leku są zbliżone do wykazywanych przez immunoglobuliny IgGi. U dzieci t½ wynosi 20 dni. 2 Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo- płucną) 2. Kryteria włączenia do programu: Z uwagi na liczebność populacji dzieci z dużym zagrożeniem chorobą wywołaną przez RSV oraz znaczne koszty ich profilaktyki podjęcie decyzji odnośnie wdrożenia profilaktyki z użyciem paliwizumabu i jej monitorowania powinno następować kolegialnie, w grupie osób o największym zasobie wiedzy na ten temat. W skali kraju kryteria takie spełnia Zespół Koordynacyjny ds. Profilaktyki zakażeń wirusem RS paliwizumabem. W skład

Recently converted files (publicly available):