• Document: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY
  • Size: 780.29 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 17:33:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Kierunek elektroradiologia Rok Akademicki 2015/2016 1 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zam. ..../2015 nakład 25 egz. tel. 22 5720 327 e-mail: oficynawydawnicza@wum.edu.pl www.oficynawydawnicza.wum.edu.pl 2 Spis treści 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO..........3 2. PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016.........................................4 3. Skład Zarządu Samorządu Studentów WUM w kadencji 2014-2016.................................................................................5 4. Plan studiów na rok akademicki 2015/2016.................................6 5. PROPEDEUTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.......................................7 6. PODSTAWY PSYCHOLOGII..........................................................................9 7. PODSTAWY RESUSCYTACJI I ELEMENTY PIERWSZEJ POMOCY........11 8. PODSTAWY ZDROWIA PUBLICZNEGO.....................................................12 9. Rentgenodiagnostyka specjalistyczna....................................13 10. Radioterapia..............................................................................................15 11. Diagnostyka elektromedyczna.....................................................17 12. Informatyka Medyczna.......................................................................18 13. Statystyka..................................................................................................20 14. Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna.......................................22 15. METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH...................................................24 16. PRAWO PRACY...............................................................................................25 17. JĘZYKI OBCE (Kontynuacja lektoratu języka wybranego na I roku studiów)..........................27 18. WYCHOWANIE FIZYCZNE...........................................................................29 19. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ............................................31 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ po II roku DLA STUDENTÓW I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA Po II roku studiów obowiązuje studentów 4 tygodniowa (20 dni roboczych, czyli 100 godzin) praktyka wakacyjna. W jej skład wchodzi 3 tygodniowa praktyka w ogólnodiagnostycznych zakła- dach radiologii i  w pracowniach elektrofizjologii oraz 1 tydzień w  oddziałach intensywnej opieki medycznej, szpitalnych oddziałach ratunkowych lub w izbach przyjęć. Kierownik Zakładu ustala szczegółowy harmonogram praktyki oraz sprawuje nadzór nad pracą studenta. Opiekunem praktyki powinien być pracownik Zakładu Radiologii lub pracowni elektrofizjologii o odpowiednim przygotowaniu zawodowym i ogólnym. Student pod nadzorem opiekuna powinien w miarę możliwości wykonywać wszystkie czynności zawodowe. Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a zalicza praktykę Kierownik Zakładu Radiologii. Nieobecność studenta w pracy może być usprawiedliwiona formalnym zwolnieniem lekarskim. Choroba dłuższa niż 1 tydzień wymaga przedłużenia praktyki. Celem praktyki jest pogłębienie wiedzy i rozszerzenie umiejętności wymaganych od elektrora- diologa w ogólnodiagnostycznym Zakładzie Radiologii i w pracowni elektrofizjologii oraz ugrunto- wanie właściwych postaw pracowniczych. W szczególności są to: • znajomość organizacji Szpitala (Kliniki), a zwłaszcza Zakładu Radiologii i pracowni elektrofi- zjologii, • umiejętność doboru metody i techniki badania do problemu, • wykonanie badań (w tym ułożenie pacjenta, dobór ekspozycji i obróbka ciemniowa), • realizowanie procedur zapewnienia jakości, • przestrzeganie zasad bhp, • prowadzenie dokumentacji badań, • zdobycie podstawowych umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia pacjenta, • nawiązanie i utrzymanie kontaktu psychologicznego z pacjentem, • współpraca z  zespołem diagnostycznym i  innymi osobami związanymi z  działaniem Zakładu i pracowni, • przestrzeganie dyscypliny pracy. 2 WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO REKTOR – prof. dr hab. MAREK KRAWCZYK Prorektorzy PROREKTOR ds. DYDAKTYCZNO–WYCHOWAWCZYCH – prof. dr hab. MAREK KULUS PROREKTOR ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – prof. dr hab. SŁAWOMIR MAJEWSKI PROREKTOR ds. KLINICZNYCH, INWESTYCJI i współpracy z regionem – prof. dr hab. SŁAWOMIR NAZAREWSK

Recently converted files (publicly available):