• Document: Sukupuoli ja filosofia
  • Size: 779.14 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 08:36:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Sukupuoli ja filosofia Toim. Kristina Rolin, Olli-Pekka Moisio, Martina Reuter & Miira Tuominen SUKUPUOLI JA FILOSOFIA Toim. Kristina Rolin, Olli-Pekka Moisio, Martina Reuter & Miira Tuominen [SoPhi] SoPhi 131 SoPhi on julkaissut akateemisesti korkeatasoista filosofista ja yhteis- kuntatieteellistä kirjallisuutta vuodesta 1995. Kirjoittajamme ovat kansainvälisesti ansioituneita tutkijoita. Julkaisemme sekä suomen- että englanninkielistä kirjallisuutta. Julkaistavat kirjat valitaan tieteellisin kriteerein asiantuntijalausuntojen pohjalta. SoPhin toimintaperiaatteina ovat nopeus, riippumattomuus ja ajankohtai- suus. Kirjat ovat helposti saatavilla maksutta internetistä. SoPhi- kirjat ovat mukana julkaisufoorumin luokituksessa. www.jyu.fi/sophi © 2016 Kirjoittajat ja Jyväskylän yliopisto ISBN 978-951-39-6610-2 ISSN 1238-8025 Sisällys Lukijalle, 5 Ilkka Niiniluoto Sukupuoli-kollokvion avaussanat, 6 Mitä sukupuoli on? Malin Grahn-Wilder Intersektionaalisuus, feministinen filosofia ja ymmärtämisen kehä, 14 Joonas Pennanen Sukupuoli olennaisesti kiisteltynä käsitteenä, 29 Jaana Virta Ohjaako sukupuolen performointia uskomus vai kenties ausomus (alief)?, 43 Joona Taipale Varhaisten objektisuhteiden sukupuolittuneisuudesta, 58 Tiia Sudenkaarne Suloiset oudokit: Feministisestä bioetiikasta queer-bioetiikkaan?, 71 Tieto, tiede ja sukupuoli Ilkka Niiniluoto Onko tiedolla sukupuolta?, 80 Kristina Rolin Tiede, arvot ja sukupuoli, 90 Leila Haaparanta Viisaus, arvonanto ja sukupuoli: Kuka kelpaa todistajaksi?, 102 Heidi Elmgren Naiset filosofiassa: Tilaa distinktiolle?, 112 Sukupuoli filosofian historiassa Lilli Alanen Persoonat ja heidän passionsa Annette Baierin Hume-tulkinnassa, 128 Henna Seinälä Nietzsche, Dionysos ja Ariadne – naiseus ja toiseus Nietzschen filosofiassa, 151 Ilmari Jauhiainen Transsendentaalisen subjektin mieheys – Fichten ja Hegelin näkemys sukupuolista, 165 Sukupuoli poliittisessa ajattelussa Hanna Lukkari Olympe de Gougesin esteettinen politiikka, 178 Rauno Huttunen Nancy Fraserin ja Axel Honnethin välinen kiista tunnustuksesta ja sukupuolten eriarvoisuudesta, 191 Onni Hirvonen Sukupuoli ja tunnustuksen politiikka, 203 Lukijalle Suomen Filosofinen Yhdistys ry ja Jyväskylän yliopiston filosofian oppi- aine järjestivät Jyväskylän yliopistossa 12.–13.1.2015 perinteisen yhden sanan tutkijakollokvion, jonka teemana oli SUKUPUOLI. Tässä teok- sessa julkaistaan kollokvion 32 esitelmästä 16. Julkaistuissa esitelmissä käsitellään sukupuolen käsitettä monesta eri näkökulmasta. Filosofian erityisaloista hyvin edustettuina ovat filosofian historia, yhteiskuntafi- losofia, tietoteoria ja tieteenfilosofia, metafysiikka ja toiminnan filosofia sekä ennen kaikkea feministinen filosofia. Kollokvion pääpuhujia olivat Sigridur Thorgeirsdottir ja Lilli Alanen. Tämän teoksen kirjoittajien lisäksi kollokviossa esitelmöivät Jussi Kot- kavirta, Minna Uimonen, Maj Paanala, Pia Houni, Nora Hämäläinen, Anne Niiles‐Mäki, Tytti Poikolainen, Erika Ruonakoski, Elina Halt- tunen‐Riikonen, Sari Roman‐Lagerspetz, Leena Kakkori, Tapio Puoli- matka, Petri Berndtson, Saana Jukola, Sara Heinämaa ja Arto Laitinen. Kiitämme professori Sara Heinämaata, joka oli mukana kollokvion järjestelytoimikunnassa. Kirjan toimittajat Kristina Rolin, Olli-Pekka Moisio, Martina Reuter ja Miira Tuominen 5 Sukupuoli-kollokvion avaussanat Ilkka Niiniluoto S uomen Filosofisen Yhdistyksen ”yhden sanan kollokvioissa” on vuo- desta 1980 lähtien tarkasteltu avainkäsitteitä, joilla jäsennämme maa- ilmaa ja ymmärrämme itseämme. Sen jälkeen kun aiheeksi oli 1983 valittu ”Rakkaus”, myös Suomessa on voitu todistaa feministisen filoso- fian nousua ja naistutkimuksen muuttumista monitieteiseksi sukupuo- lentutkimukseksi. Filosofia on ollut perinteisesti miesvaltainen ala, joten filosofinaisten asema on herättänyt runsaasti keskustelua. Vu

Recently converted files (publicly available):