• Document: BIJLAGE 2 MER HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD TOELICHTING RIJKSINPASSINGSPLAN
  • Size: 24.56 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:21:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BIJLAGE 2 MER HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD TOELICHTING RIJKSINPASSINGSPLAN VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 4 VW PR MER SAMENVATTING MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 27 juni 2012 075277418:I C03021.000043/SD VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 4 075277418:I ARCADIS 2 VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 4 Inhoud 1. Aanleiding __________________________________________________________________5 PKB Ruimte voor de Rivier ______________________________________________________5 Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld ____________________________________________ 5 2. Doelstellingen en procedures _________________________________________________7 Doelstellingen ________________________________________________________________7 Rijksinpassingsplan, SNIP en milieueffectrapport _________________________________ 7 Mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen ___________________________________8 3. Projectontwerp ______________________________________________________________9 Projectontwerp markeert het einde SNIP planstudiefase ______________________________9 Beschrijving projectontwerp op hoofdlijnen ______________________________________ 9 Uitvoeringsvarianten _________________________________________________________ 12 4. Alternatiefontwikkeling ____________________________________________________ 18 Fasering alternatiefontwikkeling _______________________________________________ 18 PKB Ruimte voor de Rivier ___________________________________________________ 18 Verkenning ________________________________________________________________ 18 Beschrijving alternatieven MER________________________________________________ 19 5. Effectvergelijking alternatieven MER ________________________________________ 20 6. VKA en MMA _____________________________________________________________ 24 Ontwikkeling VKA en MMA ___________________________________________________ 24 Effectvergelijking VKA en MMA ______________________________________________ 27 7. Uitwerking VKA tot Projectontwerp (SNIP 3) _________________________________ 30 SNIP 2A beslissing ___________________________________________________________ 30 Verschillen Projectontwerp ten opzichte van VKA ________________________________ 30 Aanvullende onderzoeken Projectontwerp _______________________________________ 32 8. Effecten Projectontwerp op hoofdlijnen _____________________________________ 34 Toets aan de doelstellingen ___________________________________________________ 34 Effectvergelijking Projectontwerp ______________________________________________ 34 9. Effecten uitvoering Projectontwerp _________________________________________ 38 10. Leemten in kennis en evaluatie _____________________________________________ 41 Leemten in kennis ___________________________________________________________ 41 Aanzet tot evaluatie__________________________________________________________ 41 Colofon ______________________________________________________________________ 43 075277418:I ARCADIS 3 VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 4 075277418:I ARCADIS 4 VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 4 1. Aanleiding PKB Ruimte voor de Rivier De dreigende overstromingen van 1993 en 1995 hebben aangetoond dat de bescherming van het rivierengebied tegen water voortdurend de aandacht vraagt. Het kabinet heeft daarom in december 2000 besloten om toekomstige hoge rivierafvoeren veilig naar zee af te voeren door rivieren meer ruimte te geven in plaats van alleen de dijken te verhogen. Om rivierverruiming te realiseren is door het Rijk het programma “Ruimte voor de Rivier” opgesteld. In de Planologische Kernbeslissing (PKB) zijn 39 maatregelen opgenomen die op korte termijn (2015) de bescherming tegen overstromingen op het vereiste niveau moeten brengen en de ruimtelijke kwaliteit moeten verbeteren: het Basispakket uit de PKB. Hoogwatergeul Afbeelding S.1 Veessen-Wapenveld Plangebied Hoogwatergeul Eén van de voorgestelde Veessen-Wapenveld maatregelen uit de PKB Ruimte voor de Rivier is de Hoogwatergeul Veessen- Wapenveld. Deze maatregel houdt in dat er in het gebied van het Veesser-, het Vorchter- en het Wapenveldsche Broek twee dijken in

Recently converted files (publicly available):