• Document: Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року
  • Size: 245.9 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 18:26:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року Харків Видавнича група «Основа» 2015 1 УДК 37.016+811.161.2 ББК 74.26+81.2УКР У74 А в т о ри: Марецька Л. П., кандидат педагогічних наук, завідувач науково-методичної лабораторії української мови і літератури Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; Голобородько К. Ю., доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Окуневич Т. Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства Херсонського державного університету; Чаловська М. В., учитель української мови і літератури вищої категорії, учитель-методист Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Б. Лавреньова Херсонської міської ради. Р е ц е н з е н т и: Назаренко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент; Кучма Т. І., учитель української мови вищої категорії, учитель-методист Херсонського академічного ліцею при ХДУ. Українська мова. 6 клас. ІІ семестр (за підручни- У74 ком О. В. Заболотного, В. В. Заболотного) / Л. П. Марець- ка, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. — Х.  : Вид. група «Основа», 2015. — 132, [4] с. — (Серія «Мій конспект»). ISBN 978-617-00-2356-8. У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для ІІ семе- стру 6 класу за новою програмою 11-річної школи (за підручником О. В. За- болотного, В. В. Заболотного). Метою створення цього посібника є бажання полегшити підготовку вчителя до уроку, вивільнити час для творчої складової. Конспекти скла- дено за чіткою структурою, містять основні етапи уроку, але можуть бу- ти творчо доопрацьовані. Зручний формат перфорації дає можливість ви- окремити конспект кожного уроку. Для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів. УДК 37.016+811.161.2 ББК 74.26+81.2УКР © Марецька Л. П., Голобородько К. Ю., Окуневич Т. Г., Чаловська М. В., 2015 © Голобородько Є. П., за заг. ред., 2015 ISBN 978-617-00-2356-8 © ТО

Recently converted files (publicly available):