• Document: ALBUM DWUTOROWYCH LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA kv. LSN 2x120 (70) Tom III. Konstrukcje stalowe do tomów I, II, III. Redakcja 2.
  • Size: 1.08 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 05:46:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EL  - POZNAŃ LSN 2x120 (70) tom III Opracowanie zostało przyjęte do powszechnego stosowania przez Zespół Zadaniowy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Protokół nr 10829T1 z dnia 29.08.2001r. ALBUM DWUTOROWYCH LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 ÷ 20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych LSN 2x120 (70) Tom III Konstrukcje stalowe do tomów I, II, III Opracowanie zastępuje album LSN 2x120(70) mm2 tom III z lutego 1994r. i uwzględnia postanowienia normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.” zatwierdzonej przez Polski Komitet Normalizacyjny uchwałą nr 25/98 - o z dnia 31.03.1998r. Redakcja 2. Poznań, czerwiec 2001r. POLSKIE TOWARZYSTWO PTPiREE PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ EL  - POZNAŃ LSN 2 x 120 (70) tom III Wydawca opracowania Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań tel. +48 61 846-02-00, fax +28 61 846-02-09 www.ptpiree.pl Rozpowszechnianie albumów Biuro Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań tel. +48 61 846-02-33, fax +48 61 846-02-09 e-mail: ptpiree@ptpiree.pl Powielanie i rozpowszechnianie opracowania bez zgody Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz zespołu autorskiego jest wzbronione Autor opracowania Zespół autorski: mgr inż. L. Gałęski - ELprojekt - Poznań mgr inż. L. Kokorniak - ELprojekt - Poznań mgr inż. R. Ulbrych - ELprojekt - Poznań mgr inż. P. Nijaki - ELprojekt - Poznań mgr inż. J. Brochocki - ELprojekt - Poznań inż. W. Sprada - ELprojekt - Poznań POLSKIE TOWARZYSTWO PTPiREE PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ EL  - POZNAŃ LSN 2 x 120 (70) tom III Oferta PTPiREE w zakresie opracowań typizacyjnych 1. Albumy linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn 2. Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni 3. Album przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Lnn-pi 4. Album linii napowietrznych niskiego napięcia Lnn + Lnni z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na istniejących liniach niskiego napięcia z przewodami gołymi na słupach z żerdzi ŻN 5. Albumy słupowych stacji transformatorowych typu STSR na żerdziach wirowanych 6. Albumy słupowych stacji transformatorowych typu STSd na żerdziach drewnianych 7. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych typu E i ELV LSN 35(50) i 70(50) 8. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie płaskim na żerdziach wirowanych LSN 70 (50) 9. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN 120 (70) - układ przewodów płaski i trójkątny 10. Albumy linii dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN 11. Albumy słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla linii średniego napięcia 15-20 kV 12. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach drewnianych LSNd 35 (50) 70 13. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-PR 14. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi LSNi 50÷120 na żerdziach wirowanych – układ przewodów płaski i pionowy 15. Albumy linii napowietrznych dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach wirowanych 16. Albumy linii napowietrznych dwunapięciowych średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanych i pełnoizolowanymi niskiego napięcia z przewodami izolowanymi na żerdziach wirowanych LSNi + LnNi

Recently converted files (publicly available):