• Document: Bierbrouwer!,j en in ['urmcrcnd 1 POP) 'A. Twee eeuwen biernering (l600. J a c k 01 s o n
  • Size: 2.02 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 13:00:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bierbrouwer!,j en in ['urmcrcnd Twee eeuwen biernering (l600 1 POP) 'A J a c k 01 s o n o? rtrouworij "Po Spaar*" ( ;! c parui rrclits? on hr'nnvri-ij "I'e Leli" (achter- He hoge ’uifm) in één opname . 'A Gnschreven en uitgegeven in oigcn heheer H o o r Jaci Otscn Van Goor Ilinloopens traa t 2 1 Vl 2 VI) Purnerenri . ot Inhoud Xn1ei ding b 17 . 1 Topografie; van de stad b 1 7,. o Brouwerij "Be Spaïïd" bl z . 3 - 6 'A Brouwerij "1'e I.cli" V) 1 7. . •nl _ P Brouwerij "Be Bubbele Arorit" b 1 z. . 9 - 10 Brouwerij "I'e Spant]" (vervolg) b 1 z.. 11 - 2 1 Brouwerij "I’e Blauwe Hand" blz. 22 _ o O Bi ers te!; er i j en b1 z . 2h - 28 to 1 B i e rw o i' 11 e i" s blz . 20 Biorbe 1 a s 1i rtg blz. 33 - b 3 Coj’/akon van liet vervul blz. 'i h - b. o Slot blz. 50 Moten blz. 51 - 53 Archiefs tukt:en blz. 5b I.itera tuur b 1 z. 55 Inleiding Over de 1'urmcrendso geschiedenis is vee], onzin geschreven. De publikatie van de Monumenteninventarisatie in 19^9» ge­ schreven in opdracht van de gemeente Purmerend, was een historisch dieptepunt. ^ Voor mij was dit de aanleiding wat bronnenonderzoek te doen naar de echte geschiedenis. Pen tweede aanleiding voor het schrijven van dit verslag was liet 1 evens verhaal van Piot er I’eerehoom-. Deze lPe-eeuwso regent-bierbrouwer deed in zijn (nog niet gepubliceerde) autobiografie in verzen schaars mededeling over zijn bedrijf en werkzaamheden. Deze scrip­ tie is een poging wat meer over de drie bierbrouwerijen en hun eigenaars aan de weet te komen. In de laatste frase van het onderzoek' kreng ik hulp van Rob Tennissen, waarvoor dank. Hem komt de eer toe dat we defi­ nitief kunnen afrekenen mot de mythe van "De Gekroonde Valk" Deze nooit bestaande brouwerij lienft voor veel overwerk ge­ zorgd hij dez.e studie, inzovor je hiervan leunt spreken bij een hobby. Verder nog een woord van dank aan J. Komen en S. Rem voor geleverde foto's, aan K. Hossaers voor inzage in haar no­ tariële documentatie, en aan alle medewerkers van het streek archief V a t: e r 1 a n d v o o r g o 1 c v nrrie s e rvice . N. B . De fragmenten oud-schrift zijn in de tekst ter illustratie opgonomen on zijn voor de voortgang van het verhaal niet noodzak o 1 i j k . Ze zijn met o p z et onver t a a ld ge .1 aten: lief­ hebbers van paleografie kunnen zich hierop uitloven! f fibruari 1 990• Jack Otscn. 1 Topografie van de stad I'as uil de vroege 19e eeuw zi jti do kadmter-kaarten bekend, waarop een overzicht van do percelen on de bebouwing. Voor 1 9 0 O moeten we ons behelpen mot. kaarten en stadsplattegron­ den, die wat betreft plaatsbepaling e,n datering niet altijd even betrouwbaar zijn. In dit verslag heb ik gebruik gemaakt vaan 3 kaarten. Pe oudste haart van Purmerend i ,s die van Jacob van Deven­ ter, die voor 157>! gemaakt, moet zijn. Tn dit laatste jaar werd Purmerend namelijk vergroot ('oor bebouwing van de zo­ genaamde Hoornsebuurl. Op de kaart van Jacob van Deventer is het oude stra tenpa troon goed zichtbaar. Kr staan veel huizen op de oever van de Where ('t oevert), terwijl de andere kant nog zo goed als onbebouwd is. De tweede kaart van de beroemde cartograaf Joan Hlaue is voor het eerst afgedrukt in 16V) in zijn "Toonncel der Ste­ den". Po plat tegrond moet enkele jaren na de droogmaking van de Deemster (1612) zijn gemaakt: de Bierkade en het Venodiën zijn al volgebouwd en ook de bierstekershrug en de Spae-brug zijn erop te zien. De laatste '-.aart komt uit do stedena tlas van Frederik de Vit uit 109° • Voor deze kaart schijnt de koperplaat van Blnuo gebruikt te zijn en zijn de nieuwe stadsuit1eggingen

Recently converted files (publicly available):