• Document: Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan.
  • Size: 206.7 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:24:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Świetlica wiejska w Trzęsowicach, gm. Zawonia. Projekt instalacji wod.– kan. 1 Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan. I. Część ogólna. 1. UŜytkownik. UŜytkownikiem obiektu po jego wykonaniu będzie Gmina Zawonia. 2. Stadium opracowania. Projekt budowlany. 3. Wykorzystane materiały. - aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu inwestycji w skali 1 :500 - uzgodnienia branŜowe - obowiązujące normy techniczne II. Dane szczegółowe. Obszar inwestycji znajduje się w Trzęsowicach , w północnej części gminy Zawonia. 1. Instalacja i urządzenia wodociągowe. 1.1. Instalacja wodociągowa. Przewiduje się wykonanie instalacji wody zimnej i wody ciepłej z rur i kształtek miedzianych. Rury prowadzić w bruzdach instalacyjnych lub za osłonami, stosując izolacje przewodów otuliną z pianki poliuretanowej Termaflex lub Turbilit DG o grubości izolacji 9 mm. NaleŜy zachować przepisy określone w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne”. Przewody wodociągowe prowadzić poniŜej przewodów elektrycznych zachowując normatywną odległość. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od przewodu instalacji. Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na ciśnienie 1,0 MPa, następnie całość instalacji poddać dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu i dokładnie przepłukać. Połączenia kształtek instalacyjnych za pomocą lutowania lutem miękkim, baterii i innych zaworów czerpalnych przy uŜyciu złączek mosięŜnych gwintowanych. Do uszczelnień połączeń gwintowanych stosować taśmę teflonową. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur polietylenowych lub polipropylenowych połączonych za pomocą kształtek zgrzewanych i gwintowanych, w przypadku rur tworzywowych naleŜy zastosować kompensacje uwzględniające wydłuŜalność termiczną przewodów. W celu zapewnienia ciepłej wody uŜytkowej naleŜy zainstalować na ścianie, w pomieszczeniu gdzie znajduje się wodomierz bojler elektryczny o pojemności 60 l. 1.2. Obliczenie zapotrzebowania na wodę. Obliczenia wykonano na podstawie procedury obliczeniowej wg PN-92/B-01706. 2. Instalacja i urządzenia kanalizacji sanitarnej. Świetlica wiejska w Trzęsowicach, gm. Zawonia. Projekt instalacji wod.– kan. 2 2.1. Instalacja kanalizacyjna. Główny przewód poziomy łączący instalację z przykanalikiem odpływowym wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC ø 160 ułoŜonych pod posadzką , na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Piony kanalizacyjne i podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad połać dachową i zakończyć rurą wywiewną D110. Na pionie kanalizacyjnym naleŜy zamontować rewizje - czyszczak. Na wejściach do kanałów wentylacyjnych, w pomieszczeniach, gdzie zainstalowano muszle klozetowe przewidziano montaŜ wentylatorów łazienkowych z czujnikiem wilgotności, uruchamianych poprzez włączenie oświetlenia. 2.2 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Projektowane przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC160 łączonych na uszczelki elastomerowe. Ścieki sanitarne z budynku świetlicy odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych i następnie wywoŜone do najbliŜszej oczyszczalni ścieków. W projekcie przewiduje się wykonanie zbiornika o pojemności 10 m3, zlokalizowanego na działce, na której znajduje się budynek świetlicy. Przykanalik sanitarny naleŜy ułoŜyć ze spadkiem min. 0,7% w kierunku zbiornika ścieków, zwracając uwagę na dokładne posadowienie przewodów na podłoŜu piaskowym. Zasypkę kanału ze szczególną dokładnością wykonać do 30 cm ponad wierzch rury. W pracach montaŜowych rurociągów i zbiornika ścieków stosować się do zaleceń zawartych w wytycznych producentów zastosowanych materiałów. Uwaga : wykonanie zbiornika bezodpływowego ścieków i przyłącza kanalizacyjnego naleŜy ująć w projekcie zagospodarowania terenu budynku świetlicy. 3. Charakterystyka ekologiczna. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków. Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę i wielkość odprowadzanych ścieków wynosi : qj = 20 dm3 /d – zapotrzebowanie jednostkowe na uŜytkownika n = 30 osób, Nd = 1,1, Nh = 3 Qśrd = 0,60 m3/d , Qmaxd = 0,70 m3/d qmaxh = 0,08 m3/h

Recently converted files (publicly available):